Aktuality

Projekt APVV schválený

Projekt APVV PP COVID 20 - 0010
Rada  Programu Agentúra na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov schválila projekt podaný tímom riešiteľov z UCM v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020  na projekt  PP-COVID-20-0010 a rozhodla  o poskytnutí finančných  prostriedkov.

Názov projektu:
„Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych  proteáz koronavírusu SARS-CoV-2“

Zodpovedný riešiteľ:
Dr. h. c. prof. Ing.  Stanislav Miertuš, DrSc., Fakulta prírodných vied UCM.  

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 11.9.2020