Aktuality

Príhovor rektora UCM k začiatku nového akademického roka

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľujem si Vás menom vedenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave touto cesto srdečne pozdraviť pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2020/2021.

Pozdravujem a vítam na našej pôde osobitne našich prvákov, ktorí sa rozhodli študovať na našej univerzite a vstupujú do pre nich neznámeho prostredia a aj všetkých tých, ktorí našu Alma Mater už dôverne poznajú z predchádzajúcich rokov štúdia a budú na UCM – verím, úspešne pokračovať.

V tomto čase bolo zvykom na vysokých školách a univerzitách organizovať slávnostné otvorenie akademického roku ako súčasť tradičných podujatí, ktorým sa oficiálne začala nová etapa univerzitnej histórie. Žiaľ, tento rok je a bude výnimočný – začína v období nevyskúšanej a neoverenej situácie, situácie zvýšeného rizika ochorenia, ktoré je zatiaľ nepreskúmané, situácie, ktorú nevieme svojim napr. zvýšeným pracovným úsilím ovplyvniť, jedine skutočne dôsledným dodržiavaním odporúčaní hygienikov a pozitívnym postojom a sebadisciplínou. Aj v tomto období môžu práve univerzity so svojimi zamestnancami a študentmi, ktorí sú vzdelaní a erudovaní v mnohých iných odborných oblastiach, preukázať svoju schopnosť čeliť výzvam a byť pre ostatných občanov príkladom. 

Dovoľujem si osloviť a pozdraviť všetky kolegyne a kolegov, spolupracovníčky a spolupracovníkov. Bez kvalitnej a poctivej práce každého z Vás by nebolo možné budovať a skvalitňovať našu akademickú inštitúciu. Verím, že predovšetkým vysokoškolskí učitelia načerpali mnoho tvorivých síl a do ďalšieho semestra vykročia s elánom.

Začiatok akademického roka vždy bol a je na univerzitách sviatkom. Máme za sebou úspešný minulý akademický rok a začíname ďalší, nový, akademický rok 2020/2021, ktorý je ešte veľkou neznámou, nevieme, čo nám prinesie. Máme plány, čo chceme robiť, ako chceme robiť, čo budeme realizovať v oblasti vzdelávania príp. v oblasti budovania infraštruktúry, ale aj vzhľadom na predošlé turbulentné obdobie poznamenané najmä epidémiou koronavírusu. 

Vážené študentky, študenti, kolegyne a kolegovia,
najskôr by som rád prešiel udalosťami a aktivitami uplynulého obdobia, ako sa Univerzite sv. Cyrila a Metoda darilo, čo sa podarilo a čo nie, kde sme spokojní a kde cítime ešte rezervy. Dovolím si venovať sa v tejto časti môjho príspevku minulému akademickému roku, zrekapitulovať dianie a zmeny, ktoré sa od septembra  roku 2019 udiali.

Dokument Dlhodobý zámer rozvoja UCM v Trnave nás zaväzuje trvalo zvyšovať kvalitu realizovanej činnosti v súlade s poslaním vysokých škôl vo výchovno-vzdelávacej i vedecko-výskumnej a tým napomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Pre univerzitu sa udiala vysoko pozitívne zmena v organizačnej štruktúre univerzity. Na začiatku minulého akademického roku sme mali 4 fakulty, 1 inštitút a 1 ústav, konkrétne:

  • Filozofickú fakultu,
  • Fakultu masmediálnej komunikácie,
  • Fakultu prírodných vied,
  • Fakultu sociálnych vied,
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,
  • Ústav občianskej spoločnosti.

Môžem s uspokojením konštatovať, že sa nám podarilo pripraviť a naplniť všetky podmienky pre transformáciu Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na Fakultu zdravotníckych vied. Upevnenie postavenia v štruktúre univerzity, rozšírenie pôsobnosti, kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa v poslednom roku výrazne posilnil špičkovými pracovníkmi, stabilný záujem uchádzačov o ponúkané študijné programy – to všetko je predpokladom úspešného rozvoja novej fakulty, ktorej i takto želám do ďalších rokov len to najlepšie. 

Ďalšou zmenou a obohatením univerzity je i transformácia Ústavu občianskej spoločnosti na Inštitút manažmentu, ktorý bude vychovávať odborníkov v oblasti manažmentu kvality, manažmentu turizmu a hotelierstva. Po prvom prijímacom konaní je zrejmé, že o študijné programy tohto zamerania je záujem zo strany uchádzačov, a nielen zo SR, čomu sa veľmi tešíme. 

Zmena nastala i v začlenení Univerzitnej knižnice UCM pod novovzniknuté Centrum informačných zdrojov UCM, ktoré vzniklo s cieľom kompletného zabezpečenia knižničných, informačných a vydavateľských služieb a ochrany osobných údajov na UCM.

V oblasti vzdelávania je pozitívnym prvkom nová platforma, ktorá vznikla schválením vzniku novej Fakulty zdravotníckych vied a Inštitútu manažmentu. Uvediem niekoľko štatistických údajov z oblasti vzdelávania. Kým v začiatkoch na UCM študovalo 435 študentov, v čase kulminácie to bolo vyše 7000 študentov. V súčasnosti je to 5200 študentov. Našu univerzitu doteraz úspešne absolvovalo 16 547 bakalárov, 10 742 magistrov a 314 absolventov doktorandského štúdia s titulom „Philosophie Doctor“. 

Habilitačné konanie doposiaľ úspešne absolvovalo 29 absolventov  s titulom docent a navrhli sme na vymenovanie prezidentom republiky 12 vysokoškolských profesorov. Vedecká rada univerzity schválila udelenie čestného titulu Doctor honoris causa 32 významným osobnostiam spoločenského, kultúrneho, akademického i vedeckého života zo Slovenska i zo zahraničia. Naposledy - v roku 2019, bol týmto titulom ocenený prof. Dr. Masahiro Yamashita z Tokoku University (Japonsko), celosvetovo uznávaný odborník v oblasti koordinačnej chémie, spintroniky a molekulového magnetizmu, ako aj prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave.

Ponuka akreditovaných študijných programov sa postupne rozširuje. V uplynulom období boli akreditované študijné programy manažment kvality, manažment a ekonómia verejnej správy, sociálna politika, učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúra. Vo veľkej väčšine akreditovaných študijných odborov realizujeme aj doktorandské štúdium, ktoré v súčasnosti prebieha v 34. študijných programoch. Okrem všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania má univerzita práva pre 6 habilitačných a inauguračných konaní na všetkých fakultách.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave okrem vzdelávania venuje pozornosť aj rozvoju vedy a výskumu. Pozitívne výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti sa prejavujú i v narastajúcom počte publikácií a citácií. Vybrané vedeckých časopisy UCM a publikačné výstupy viacerých nami organizovaných konferencií  sú evidované v databázach Web of Science a Scopus. Univerzitná knižnica UCM v Trnave obdobie eviduje 22 486 publikačných jednotiek, z toho 473 monografií (153 vydaných v zahraničí), 334 vysokoškolských učebníc, 5 524 vedeckých prác vydaných v zahraničí. Univerzitnej predajňa UK UCM v Trnave má v ponuke na predaj 334 titulov. V rámci vedeckovýskumnej činnosti realizujeme 23 VEGA a 13 KEGA projektov, 21  APVV a 26 zahraničných projektov. Okrem uvedených projektov  mladí vedecko-pedagogickí pracovníci a doktorandi do 35 rokov veku sú zapojení do riešenia inštitucionálnych projektov riešených v rámci univerzity. Ide o projekty podporené z Fondu pre podporu výskumu na UCM. V roku 2020 sa rieši 51 takýchto projektov. Potešiteľné je i zapojenie do grantovej schémy Horizont 2020. Dôkazom špičkových vedeckých publikácii a výbornej úrovni univerzity je umiestnenie UCM na štvrtej priečke najprestížnejšieho vedeckého rebríčka NATURE INDEX pre rok 2020 medzi slovenskými univerzitami.  Sme radi, že aj doktorandi prispievajú do tejto činnosti na jednotlivých fakultách. Je to prísľubom kontinuálneho rozvoja konkrétnych perspektívnych oblastí výskumu i vývoja na našej univerzite. Za veľmi dôležité považujem podávanie nových projektov najmä z prostriedkov Európskej únie, ako sú Horizon 2020, European Research Council (ERC) – Excellent Science, cezhraničná spolupráca a i. Synergickým úsilím všetkých zložiek UCM bol podaný projekt ITMS „Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19“.

UCM venuje pozornosť budovaniu laboratórií a príslušnej infraštruktúry - systematicky buduje a dopĺňa Univerzitný vedecký a kreatívny park (UVKP), ktorý združuje technické vybavenie pre vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a kreatívnu činnosť. Aj v ostatnom období pribudol do UVKP prírastok v podobe laboratórnych prístrojov: real-time cyklér polymerázovej cyklickej reakcie (PCR), mikroplatničkový čítač, spektrometer jadrovej magnetickej rezonancie (NMR) a spektrometer elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR). Tieto prístroje napomôžu aj k výraznému zvýšeniu kvality záverečných prác. Prístroje sa zakúpili z projektov riešených na Fakulte prírodných vied. K unikátnym pracoviskám sa iste radia i prevádzkované Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie (PET), Laboratórium pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami (GMO), Laboratórium pre geografické informačné systémy (GIS), Laboratórium s prekladateľskými kabínami, vlastné Televízne HD štúdio ako vývojové centrum programov a online študentské rádio Aetter s celoplošnou frekvenciou. Získali sa financie na zakúpenie systému „Anatomage“ pre virtuálnu anatómiu, ktorá poslúži novovzniknutej Fakulte zdravotníckych vied.

Bez spolupráce by univerzita nemohla existovať a napredovať. UCM spolupracuje s univerzitami a ďalšími inštitúciami nielen v rámci SR, ale i na poli medzinárodnom o čom svedčia podpisy memoránd a dohôd o spolupráci – v poslednom období s TA3, TASR, s Iuventa, Memorandum o spolupráci slovenských univerzít pri vytvorení konzorcia. Máme širokú databázu uzatvorených zmlúv o výmene študentov v rámci programu ERASMUS+, ďalšie dohody s domácimi a zahraničnými univerzitami a inštitúciami, sme členom vo viacerých domácich i zahraničných zoskupeniach, z ktorých najvýznamnejšou je EUA – Asociácia európskych univerzít. Na domácej pôde nie je rozsahom a významom zanedbateľná spolupráca so štátnou a verejnou správou, predovšetkým s Trnavským samosprávnym krajom.

V poslednej časti popíšem to, čo sme urobili pre nášho najdôležitejšieho zákazníka i partnera - pre študenta. Je mojou prioritou zabezpečiť náležité podmienky a dostatočné kapacity nielen na výučbu, vhodné podmienky na bývanie na študentskom domove, ale i možnosti a podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, na kultúrne a športové vyžitie. 

V súčasnosti sa končí druhá etapa revitalizácie a rekonštrukcie študentského domova v centrálnej budove: kompletná výmena podláh, dverí a nábytku vrátane elektronickej požiarnej signalizácie. V uplynulom roku bola otvorená študentská zóna „V Jame“ a nová oddychová študentská miestnosť pre študentov v ubytovacom zariadení na Zavarskej ul. Dobudovávame ďalšie priestory a zóny pre štúdium a oddych študentov v rámci všetkých budov univerzity. UCM podporuje finančne i nefinančne mnohé študentské aktivity –  napr. Univerzitný divadelný súbor TheArtRe, študentský časopis Attelier, univerzitný folklórny súbor TRNAFČAN, univerzitný ženský prvoligový volejbalový tím žien – HIT UCM a i. 

Pre našich zamestnancov bol v centrálnej budove vybudovaný Akademický klub. Tento slúži pre zasadania grémií univerzity a fakúlt, pre obhajoby dizertačných a kvalifikačných prác, prijímanie návštev, ako aj pre relaxáciu a oddych zamestnancov. Na tento priestor môžeme byť právom hrdí.

Nemalé úsilie a investície sú vynakladané na odstránenie nedostatkov a revitalizáciu zanedbanej infraštruktúry v budovách UCM. Bolo vybudované Registratúrne stredisko UCM v budove na Bučianskej ul. s mobilnými i pevnými regálmi za účelom povinnej archivácie. Zhotovila sa nová strecha a vykonalo zateplenie budovy Fakulty prírodných vied v Špačinciach a revitalizovalo sa aj príslušné parkovisko. Ukončuje sa Kreatívna zóna pre študentov v budove Fakulty masmediálnej komunikácie na Skladovej ul. Pripravené sú projekty revitalizácie suterénnych priestorov v centrálnej budove pre účely športových, kultúrnych a oddychových aktivít študentov a zamestnancov. Zhotovený je aj projekt nového koridoru z centrálnej budovy do jedálne a projekt revitalizácie vestibulu centrálnej budovy. 

Vírus SARS-COV-2 spôsobujúci ochorenie a pandémiu COVID-19 nás zasiahol nepripravených personálne, legislatívne, ako aj materiálne. Bezodkladne bol ustanovený krízový štáb a bol vydaný rad usmernení a nariadení o digitálnom meraní teploty pri vstupe do budovy, o zriadení karanténnych miestností s výbavou, o pravidlách a inštrukciách v prípade podozrenia na ochorenie, o pravidlách dezinfekcie. Pred otvorením nového akademického roka sa v rámci finančných limitov a rezerv univerzity zriaďujú rúškomaty, termovízne meranie teploty a turnikety za účelom monitorovania pohybu osôb a plánovania materiálnych nákladov na dezinfekciu. Vypracovaný je plán dezinfekcie všetkých priestorov, zakúpili sa aerosolové dezinfekčné rozprašovače a vytvorili primerané zásoby dezinfekcie a ochranných pomôcok. Vypracoval sa plán krízového riadenia univerzity a najmä Opatrenie rektora UCM č. 18/2020 „Organizácia a podmienky pedagogického procesu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre akademický rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19“.

Milé študentky a študenti, želám Vám, aby ste i napriek nepredvídateľnému vývoju situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou, intenzívne využili nový akademický rok pre svoj odborný a vzdelanostný rast. My, zamestnanci univerzity, sa vám vynasnažíme vytvoriť tie najlepšie predpoklady a podmienky. Nech sa Vám v štúdiu i v živote darí tak, aby ste tento čas mali vo svojich mysliach zafixovaný ako dôležitú, nezabudnuteľnú a krásnu životnú etapu.

Vážené kolegyne a kolegovia, verím, že i napriek zvýšenému tlaku na Vaše nasadenie a mnohokrát i tlak na kreativitu pri zvládaní nového, nepoznaného fenoménu s názvom COVID19, dokážeme spolu ťažkosti prekonať a zvládneme so cťou všetky úlohy, ktoré pred nami v nasledujúcom období stoja. Želám vám v prvom rade pevné zdravie, veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu a nadhľadu, trpezlivosti do ďalšej práce, taktiež pracovných a osobných úspechov.


S prianím „spoločne za spoločnú vec“ Vás pozdravuje

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
rektor UCM v Trnave


V univerzitnom meste Trnava 1. septembra 2020

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 11.9.2020
Dátum aktualizácie: 15.9.2020