Aktuality

Ocenenie zamestnancov UCM

Dňa 16.09.2020 sa pri príležitosti otvorenia nového akademického roku 2020/21 uskutočnilo tradičné oceňovanie zamestnancov univerzity za dosiahnuté výsledky v uplynulom období.

Oceňovanie sa, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a zrušenie akademickej slávnosti Otvorenie akademického roku, uskutočnilo v komornom prostredí Akademického klubu UCM za účasti vedenia univerzity, fakúlt, inštitútu a AS UCM.

Pán rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal postupne ocenenia kolegyniam a kolegom z fakúlt a rektorátu UCM.

Za významný prínos v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblasti a rozvoj univerzity Cenou rektora 2020 a Plaketou Jána Sambucusa 2020 boli ocenení:

Za významný prínos v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblasti a rozvoj univerzity:

Fakulta sociálnych vied
Cena rektora:          prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Plaketa Sambucusa:          doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

Filozofická fakulta
Cena rektora:          doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Plaketa Sambucusa:          PhDr. Dana Drinková

Fakulta masmediálnej komunikácie
Cena rektora:          PhDr. Peter Murár, PhD.
Plaketa Sambucusa:          doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

Fakulta prírodných vied
Cena rektora:          RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
Plaketa Sambucusa:          doc. PhDr. Juraj Miština, PhD.

Fakulta zdravotníckych vied / IFBLR
Cena rektora:          doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Plaketa Sambucusa:          MUDr. Marián Kondáš, PhD.

Univerzitný folklórny súbor TRNAFČAN, ktorý oslávil v minulom roku (2019) 20. výročie založenia súboru.

Zlatú medailu za prínos pri rozvoji univerzity – doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc.

Morálne ocenenie zamestnanca UCM v Trnave za mimoriadne pracovné výsledky dosiahnuté v oblasti svojej pracovnej pôsobnosti

Ing. Viera Polášová
PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
JUDr. Viktor Hromada, MBA

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 17.9.2020
Dátum aktualizácie: 2.10.2020