Aktuality

Oznámenie o habilitačnej prednáške RNDr. Cyrila Rajnáka, PhD., PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

2. októbra 2020 o 10:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Z0.3 na prízemí budovy UCM, Nám. Jozefa Herdu 2 v Trnave, uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Cyrila Rajnáka, PhD., PhD. odborného asistenta FPV UCM v Trnave na tému: ,,Prístupy analytickej chémie k charakterizácii molekulového magnetizmu,, a obhajoba habilitačnej práce s názvom: ,,Poľom indukovaná pomalá magnetická relaxácia v jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetoch,,  v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 1.10.2020
Dátum aktualizácie: 2.10.2020