Aktuality

Oznámenie o habilitačnej prednáške – RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

15. októbra 2020 o10:00 hod.sa v zasadačke ZO3 na prízemí budovy UCM, Nám. Jozefa Herdu 2 vTrnave, uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Ľubici Uváčkovej, PhD. odbornej asistentky FPV UCM vTrnavena tému: ,,Proteínové odpovede rastlín na rôzne typy stresov,, a obhajoba habilitačnej práce s názvom:,,Proteomická analýza ako nástroj na sledovanie zmien v proteínových profiloch počas vývinu a počas pôsobenia stresu na rastliny,, v študijnom odbore 1502 molekulárna biológia.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 6.10.2020
Dátum aktualizácie: 9.10.2020