Aktuality

Otvorenie výzvy v rámci H2020 (ekológia, životné prostredie)

Štruktúra výzvy „GreenDeal“ (GDC) odráža osem kľúčových pracovných oblastí „European Green Deal“ (EGD) a je doplnená o dve (tri) horizontálne oblasti (posilňovanie vedomostí, posilňovanie právomocí občanov a medzinárodná spolupráca), ktoré zasahujú do všetkých ôsmich oblastí a ponúkajú dlhodobú perspektívu na podporu transformácií vyžadovaných EGD.

Thematic areas:

  1. Increasing climate ambition
  2. Clean, affordable and secure energy
  3. Industry for a clean and circular economy
  4. Energy and resource efficient buildings
  5. Sustainable and smart mobility
  6. Farm to fork
  7. Biodiversity and ecosystems
  8. Zero-pollution, toxic-free environments

Horizontal areas:

       9. Strengthening our knowledge in supportof the European Green Deal

     10. Empowering citizens for the transition toward a climate neutral, sustainable Europe 

GDC je odlišná výzva v rámci Horizontu 2020. Zameriava sa na prínos hmatateľných výsledkov-viditeľných pre občanov – v relatívne krátkom časovom rámci.
Navýšenie dosahu a viditeľnosti je počet navrhovaných opatrení obmedzený so silným dôrazom na dopad, podpora smeruje predovšetkým(nie však výlučne) na inovačné a demonštračné činnosti.
Výzva podporuje výskumno inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy.
V rámci Európskej zelenej dohody (EuropeanGreenDeal) sa v dôležitých aspektoch líši od predchádzajúcich výziev programu Horizont 2020.
Vzhľadom na naliehavosť problémov, ktorými sa zaoberá, sú jej cieľom jasné a citeľné výsledky v krátkodobom až strednodobom horizonte, avšak s perspektívou dlhodobej zmeny.
Opatrení je menej, sú cielenejšie, rozsiahlejšie a viditeľnejšie–s dôrazom na rýchlu škálovateľnosť, šírenie a zavádzanie.

Dôležité termíny:

Termín na predloženie projektových návrhov: 26.1.2021
Hodnotiace obdobie: február – marec 2021
Realizácia projektov: jeseň 2021

Viac:
https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/10/SPOJENA-prezentacia_Green-Deal-Call_v2-2.pdf
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.10.2020