Aktuality

Výzva - INTERREG

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo dňa 15.10.2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

Výzva je zameraná na tvorbu, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.

Verejná vysoká škola je oprávneným prijímateľom, resp. partnerom v tejto výzve.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „žiadosť o NFP“) je 15.1.2021.

Znenie výzvy, vrátane jej príloh a pokynov k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+ je na nižšie uvedenom linku:
https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-1/2020/399-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2020-12

Na Trnavskom samosprávnom kraji je vytvorené Regionálne poradenské centrum SK-CZ, kde je možné prekonzultovať Vašu projektovú myšlienku, prípadne rozpracovaný projekt. Regionálne poradenské centrum poskytuje konzultácie potenciálnym žiadateľom o NFP v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Konzultácie sú poskytované denne od 07.30 – 15.30 hod. osobne alebo e-mailom (bližšie informácie: https://www.trnava-vuc.sk/5514-sk/regionalne-poradenske-centrum-sk-cz/ ).

V prípade, že máte záujem podať cezhraničný projekt na slovensko-českú hranicu a nemáte partnera, ponúkame Vám možnosť byť zaradený do databázy subjektov hľadajúcich partnerov na českej strane. Podmienkou Vášho zaradenia je vyplnenie krátkeho formulára, ktorý bude odstúpený partnerom z oprávneného územia (Juhomoravský kraj, Moravskosliezsky kraj a Zlínsky kraj). Ak máte špecifické požiadavky na projektového partnera je tieto možné uviesť v predmetnom formulári. Vyplnený formulár je možné zasielať na Ing. Darinu Javorovú – mailová adresa: javorova.darinajohn(zav.)doetrnava-vuc.sk, tel. č. 033/555 9 625 alebo 0911 105 519.  

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 19.10.2020
Dátum aktualizácie: 22.10.2020