Aktuality

Vyhlásenie orgánov akademickej samosprávy UCM

Orgány akademickej samosprávy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Akademický senát UCM, vedenie UCM a vedenia jej fakúlt kategoricky odmietajú súčasné kroky Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky spojené so zmenou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Ministerstvo, pod pláštikom reformy vysokého školstva, zvýšenia jeho kvality a efektivity, pripravuje finančnú likvidáciu univerzitného vzdelávania (opakované krátenie rozpočtu univerzít v rokoch 2021-2023) a súčasne s tým aj faktické zoštátnenie vysokých škôl a zlikvidovanie ich akademickej samosprávy.

Akademický senát UCM a vedenie UCM so znepokojením sledujú prípravy návrhu zmien zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktoré smerujú k likvidácii akademických práv a slobôd a k podriadeniu univerzít ministerstvu školstva. Ministerstvo touto novelou zákona získa politický vplyv v rozhodovacích a riadiacich mechanizmoch vysokých škôl, čím vracia stav vzťahu štátu (ministerstva) a vysokých škôl pred rok 1989, ignorujúc tým fundamentálne výdobytky „Nežnej revolúcie“ iniciovanej najmä študentami vysokých škôl, ktorí okrem iného žiadali aj garanciu akademických slobôd. AS UCM a vedenie UCM vyzývajú ministerstvo školstva, aby predmetný návrh a obdobné jeho varianty stiahlo z procesu pripomienkového konania, a aby pristúpilo k dialógu s reprezentáciami vysokých škôl, ako aj s predstaviteľmi akademickej obce.

Odmietame, aby sa pod pláštikom reformy vysokých škôl riešili zástupné a nepodstatné témy, sme jednoznačne proti tomu, aby politici vstupovali do riadenia vysokých škôl. Žiadame riešiť skutočné problémy vysokého školstva na Slovensku, ktorými je masívny odchod študentov do zahraničia, dlhodobé podfinancovanie vysokých škôl a nevyvážená podpora a klientelistický prístup k rozvoju vysokých škôl na Slovensku.

Akademický senát UCM, vedenie UCM a vedenia jej fakúlt podporujú ostatné vyhlásenia legitímnych reprezentácií vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl Slovenskej republiky.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.2.2021
Dátum aktualizácie: 20.4.2021