Aktuality

UCM na online veľtrhu vzdelávania v zahraničí

Dňa 18.04.2021 (v nedeľu) sa naša univerzita v gescii Oddelenia vonkajších vzťahov zúčastnila na online veľtrhu vzdelávania v Gruzínsku Edu Guide - International Education Online Fair.

Počas štyroch hodín trvania online veľtrhu, ktorý organizovala spoločnosť Edu Guide v Gruzínsku, sme dostali priestor na prezentáciu o našej univerzite a všetkých jej súčastiach, ako aj o možnostiach štúdia a o otázkach, ktoré sú pre záujemcov o štúdium najdôležitejšie. Po ukončení prezentácie sme v rámci trvania veľtrhu pokračovali formou individuálnych rozhovorov s uchádzačmi zo zahraničia. Tešíme sa na nových študentov našej univerzity, ktorí doplnia počty na štúdiu zaujímavých akreditovaných študijných programov v cudzom jazyku, ktoré naša univerzita ponúka v najvyššom počte v anglickom jazyku, následne v nemeckom a ruskom jazyku.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je modernou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, ktorá má svoje miesto medzi špičkovými pracoviskami vo výskumnom aj vzdelávacom priestore. Je našim záujmom nasledovať nové trendy vo vede, vzdelávaní ako aj v ďalších činnostiach. Otváranie priestoru pre medzinárodnú spoluprácu je nevyhnutné pre napredovanie našej univerzity, pričom je v súlade so súčasným vývojom vo vzdelávaní vo svete. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej a medzinárodnej úrovni vyžadujú kvalifikovaných absolventov vysokoškolského štúdia s medzinárodným presahom. Integrovanie medzinárodných prvkov do vysokoškolského vzdelávania, výmena skúseností a rozvoj jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl zvyšujú konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania, zvyšujú úroveň absolventov a posilňujú kvalitu ľudských zdrojov na vysokých školách.

Ďakujeme vedeniu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za prejavenú dôveru a podporu pri účastiach univerzity na fórach tohto druhu.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Mgr. art. Lenka Biba Slovak
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM
Dátum vloženia: 20.4.2021