Aktuality

Ocenenie prof. Mgr. A. Marček Chorvátovej, DrSc.

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenila odbornú reputáciu a profesné pôsobenie prof. Mgr. Alžbety Marček Chorvátovej, DrSc. vymenovaním za predsedníčku „ad hoc“ komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác na 5-ročné funkčné obdobie v odbore vedy a techniky: biofyzika (aj pre lekárske, farnaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a chemické vedy) - 010303

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH)
je odborným poradným orgánom ministra školstva Slovenskej republiky podľa Čl. 3 ods. 2 Organizačného poriadku Ministerstva školstva Slovenskej republiky na riešenie otázok týkajúcich sa udeľovania vedeckých hodností. Slúži pri rozhodovaní ministra v otázkach týkajúcich sa udeľovania vedeckej hodnosti doktor vied (DrSc.) ako nezávislý odborný a poradný orgán. Riadi sa zákonom č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení neskorších predpisov a vyhláškou SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky SKVH č. 302/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností.

Viac TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 16.6.2021