Aktuality

Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v akademickom roku 2021/2022

Opatrenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 6/2021

Na základe schválenej metodiky Covid Automat - Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 v 4.1 zo dňa 10.8.2021 (ďalej len ,,Covid automat“), Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (ďalej len ,,Vyhláška č. 237/2021“), Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (ďalej len ,,Vyhláška č. 241/2021“), Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 č. HDM/1950/39425/2021 zo dňa 27.08.2021 (ďalej len ,,Usmernenie HH“) a uznesenia Krízového štábu UCM, vydávam Opatrenie rektora UCM č. 6/2021 na organizáciu akademického roka 2021/2022 v dôsledku prijatých protiepidemických opatrení zameraných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19:

Výučba na UCM

1.          UCM sa riadi prijatým a platným COVID automatom pre vysoké školy v režime OTP pre okres Trnava a Piešťany[1]. Výučba bude prebiehať prezenčnou formou. Prezenčná výučba sa uskutoční v zmysle opatrení, ktoré zodpovedajú aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie a prislúchajúcemu stupňu rizika COVID automatu:

a)   Monitoring (zelená farba) – bez obmedzení;

b)   Ostražitosť (oranžová farba) – 400 osôb s OTP (miestnosť);

c)    1. Stupeň ohrozenia (červená farba)– 40 osôb s OTP (miestnosť);

d)   2. Stupeň ohrozenia (bordová farba) – 20 osôb s OTP (miestnosť);

e)   3. Stupeň ohrozenia (čierna farba) – individuálne s OTP (miestnosť).

Ak výučba nebude prebiehať pre všetkých študentov prezenčne, fakulty/inštitúty si zvolia kombináciu prezenčnej a dištančnej výučby, prípadne len dištančnej výučby.

V tejto súvislosti sa uvádza, že nie je v technických ani personálnych možnostiach UCM vykonať individuálnu kontrolu dodržiavania režimu OTP u všetkých študentov, preto vedenie UCM a Krízový štáb UCM apeluje na zodpovednosť a česť každého študenta, že bude dodržiavať režim OTP a svojim konaním neohrozí svojich spolužiakov, zamestnancov a tretie osoby.

2.         Fakulty/inštitúty si sami môžu určiť kombináciu prezenčnej a dištančnej výučby, prípadne len dištančnej výučby.

3.         Fakulty/inštitúty sú povinné viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou.

Štátne skúšky

Štátne skúšky, resp. záverečné skúšky (rigorózne a pod.) sa odporúča realizovať dištančne, pri prezenčnej forme je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia v zmysle platných vyhlášok ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu.

Sankcie

Porušenie platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo strany študenta sa považuje za disciplinárny priestupok.

Porušenie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo strany zamestnanca sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

Vstup do budov UCM

1.          Podľa § 2 ods. 1 Vyhlášky č. 237/2021 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora[2] na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov. Ak je okres Trnava alebo Piešťany v stupni monitoring (zelená farba) alebo ostražitosť (oranžová farba), všetky osoby (zamestnanci, študenti, tretie osoby) vstupujúce do interiérov budov UCM musia mať riadne prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu, alebo šatky. Ak je okres Trnava alebo Piešťany v inom stupni ohrozenia (1,2,3), všetky osoby (zamestnanci, študenti, tretie osoby) vstupujúce do interiérov budov UCM musia mať riadne prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím respirátora (výnimka pedagogickí zamestnanci, ktorí môžu výučbu realizovať s použitím rúška, šálu, šatky alebo štítu).

2.         Pri vstupe do budovy sa každej osobe zmeria teplota, pri teplote nad 38 oC nesmie osoba do budovy vstúpiť. V budovách, v ktorých nie je nainštalované zariadenie, ktoré automaticky zmenia teplotu osoby vstupujúcej do budovy UCM, vykonajú meranie vrátnici, príp. iné poverené osoby.

3.         Všetky osoby s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nesmú vstúpiť do priestorov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vrátane jej súčastí. Každý študent alebo zamestnanec s podozrením na koronavírus musí zotrvať v dočasnej karanténnej miestnosti až do poskytnutia inštrukcií príslušnými zdravotníkmi. Neodchádza samostatne domov alebo k lekárovi. Ak má zamestnanec podozrenie, že mohol prísť do kontaktu s osobou, ktorá môže byť pozitívna na COVID-19, prípadne má sám príznaky tohto ochorenia, neprichádza do zamestnania a kontaktuje svojho všeobecného lekára a priamo nadriadeného zamestnanca, s ktorým dohodne ďalší postup.

4.         Pri pohybe osôb v budovách UCM sa dodržiavajú všetky odporúčané opatrenia hlavného hygienika SR: nosenie rúška, dezinfekcia rúk, obmedzenie podávania rúk, dodržiavanie primeraného odstupu najmenej 1,5 – 2 metre od ostatných ľudí.

5.         Dôrazne sa odporúča, aby boli všetci zamestnanci a študenti UCM očkovaní oboma dávkami  vakcíny (pri dvojdávkovej vakcíne) prípadne jednou dávkou (pri jednodávkovej vakcíne)  proti ochoreniu COVID–19.

Hromadné podujatia

1.          Organizácia hromadných podujatí sa riadi Vyhláškou č. 241/2021 a COVID automatom.

2.         Začiatok akademického roka sa uskutoční ako neverejné podujatie dňa 20. septembra 2021.

3.         Zasadnutia orgánov akademickej samosprávy sa môžu realizovať prezenčne alebo dištančne; v prípade potreby sa musia uskutočniť v súlade s vyhláškami ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov a COVID automatu.

Študentský domov UCM (internát)

1.          Ubytovanie študentov bude realizované podľa COVID automatu, nasledovne:

a)    V monitoringu je možné ubytovať študentov bez obmedzení, ale

b)    v ďalších stupňoch COVID automatu sa bude poskytovať ubytovanie len pre študentov s prezenčnou výučbou s  OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie).

2.         Zakazujú sa návštevy osobám, ktoré nie sú ubytované na v ŠD UCM.

3.         Zakazujú sa návštevy študentov medzi poschodiami.

4.         Počet osôb v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby.

5.         Dôrazné sa musí dodržiavať nočný pokoj po 22:00 hod. do rána do 6:00 hod.

6.         Zakazuje sa zhromažďovanie v interiéri ŠD UCM.

7.         Zahraniční študenti, ktorým bolo v akademickom roku 2021/2022 pridelené ubytovanie v Študentskom domove UCM na Nám. Jozefa Herdu 2 v Trnave, nemôžu vykonať domácu izoláciu (karanténu) v ŠD UCM. Študent je povinný vykonať domácu izoláciu v inom ubytovacom zariadení na vlastné náklady.

8.        V záujme udržania bezpečného prostredia v priestoroch študentského domova,  resp. zhoršenia epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a neobmedzenia poskytovania ubytovacích služieb štátnymi orgánmi alebo úradmi verejného zdravotníctva, budeme vyžadovať od neočkovaných študentov pravidelné testovanie na COVID-19. Študent bude musieť náklady na testovanie uhradiť v prípade, že nebudú hradené zo štátneho rozpočtu alebo zdravotného poistenia.

Hromadné očkovanie

UCM v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom organizuje očkovanie študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov dvojdávkovou vakcínou Pfizer, alebo jednodávkovou vakcínou Janssen (podľa výberu) bez potreby registrácie v dňoch

20. septembra 2021 (pondelok, neučí sa), 9.00-14.00 hod, centrálna budova UCM, Nám. J. Herdu 2

21. septembra 2021 (utorok), 9.00-14.00 hod., budova UCM, V jame č.3

22. septembra 2021 (streda), 9.00-14.00 hod, centrálna budova UCM, Nám. J. Herdu č. 2

V prípade dvojdávkovej vakcíny bude včas oznámené očkovanie druhou dávkou.

Toto opatrenie nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom UCM a účinnosť nadobúda dňa 9. septembra 2021. Platnosť a účinnosť tohto opatrenia končí 31. augusta 2022, pokiaľ nebude stanovené inak.

Trnava 9.9.2021

 

                                                                                prof. Ing. Roman Boča, DrSc.,v.r.

                                                                                              rektor  UCM[1] ak sa výučba realizuje v okrese Piešťany (FZV UCM), platný je stupeň rizika pre okres Piešťany
[2] podľa § 1 Vyhlášky č. 237/2021 sa respirátorom rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu,1) alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu

Stiahni PDF

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 9.9.2021
Dátum aktualizácie: 10.9.2021