Aktuality

Slávnostné otvorenie akademického roka na UCM

Dňa 20.9.2021 sa uskutočnilo Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/22 na UCM v Trnave.

Vzhľadom na pandemickú situáciu bola slávnosť komornejšie, ako po minulé roky, iba pre pozvaných hostí. Svojou prítomnosťou obohatili slávnostný ráz podujatia minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Samuel Vlčan, Dr.h.c., prof.h.c.prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prorektor doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD., ktorý zastupoval prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave, predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič, prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., riaditeľka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, Ing. Martin Polovka, PhD., generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. a Mgr. Zuzana Rehák Štefečeková, zlatá olympijská medailistka z Tokia.

Za UCM boli prítomné vedenia jej 5 fakúlt (Filozofická fakulta, Fakulta masmediálnej komunikácie, Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied, Fakulta zdravotníctva v Piešťanoch) vedené dekanmi a dekankami a tiež vedenie Inštitútu manažmentu UCM a predseda Akademického senátu UCM.

Zároveň boli na slávnosti prítomní aj pozvaní zamestnanci a študenti univerzity, ktorí boli za vynikajúce výsledky v práci, štúdiu a na poli vedy a výskumu ocenení Plaketou Jána Sambucusa, Cenou rektora a ďalšími oceneniami. Zoznam ocenených – uvedený dole pod správou.

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Ing. Roman Boča, DrSc. udelil  plaketu Jána Sambucusa aj Mgr. Bc. Zuzane Rehák Štefečekovej, olympijskej víťazke  z olympijských hier v Tokiu, ktorá je absolventkou UCM v Trnave.

Pán rektor UCM v Trnave sa prihovoril prítomným, zrekapituloval dianie na univerzite v uplynulom roku a predostrel výzvy a úlohy, ktoré UCM čakajú. Venoval sa informáciám o výsledkom vo vzdelávacej oblasti a výskumnej činnosti na univerzite, ale aj doplneniam infraštruktúry a komfortu pre študentov, ktoré sa podarili uskutočniť v uplynulom, pandémiou poznačenom, akademickom roku.

Venoval sa i pálčivým otázkam, ktoré trápia vysoké školy v súčasnosti: „Ak by sme mali zvrátiť smerovanie študentov študovať v zahraničí, pripomínam, že za peniaze rodičov vytvorené na Slovensku, potom by sme mali analyzovať príčiny tohto javu. Jednou z nich je nekonkurenčnosť, nízka atraktivita a malá flexibilita študijných programov."

Vyjadril sa tiež k financovaniu vysokých škôl a pripravovanej novele VŠ zákona: „Ďalšou ranou pre väčšinu slovenských univerzít sú zmenené pravidlá pre rozdeľovanie štátnej dotácie. V nich sa presadzujú ukazovatele publikačných výstupov vysokoškolských tvorivých pracovníkov, čo na prvý pohľad znie vznešene a zaslúžilo. Ale ako vyhodnotíte kvalitu absolventa univerzity, ktorý sa stal učiteľom dejepisu, alebo všeobecným lekárom, prípadne úradníkom v štátnej správe? Zmenené pravidlá rozdelenia štátnej dotácie znamenali pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave v r. 2021 pokles o 1,3 milióna EUR, čo je vyše 9 percent. .... predložená podoba zákona nerieši aktuálne potreby vysokého školstva a to sú:  1. masívny odchod abiturientov študovať do zahraničia,  2. podfinancovanie slovenských vysokých škôl,  3. zastaraná infraštruktúra v podobe chátrajúcich budov a výbavy,  4. absencia koncepcie podpory deficitných študijných odborov (spomínal som učiteľstvo fyziky, matematiky a iných prírodných vied),  5. absencia stabilizačných mechanizmov v podobe stabilizačných štipendií a stabilizačných bytov.“

Informoval aj o živote na univerzite v čase Covidu a opatreniach, ktoré sa urobili a zapojení do interdisciplinárneho projektu „Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19“ . Taktiež o vízii v oblasti spoločenskej zodpovednosti - snahe univerzity byt „zelenou“, čo posilníme a zrýchlime i v prípade schválenia projektu UCM Green Mission („zelená univerzita“), ktorý bude napr. zahŕňať úsporné vykurovanie, osvetlenie a výťahy, ekologickú dopravu, snažiť sa o minimalizáciu odpadu, separovaný zber, náhrada plastov, „paper-less office“, zelené plochy, strechy a zóny, ekologické vzdelávanie, študentské eko-aktivity a súťaže, zelený manažment a zelené laboratóriá i budovanie vlastného univerzitného včelstva.

Vyjadril tiež vôľu vedenia univerzity naďalej podporovať aktivity študentov po finančnej i nefinančnej stránke: „Vážime si a podporujeme študentské aktivity: rádio Aetter vysielajúce ako prvé študentské rádio na Slovensku na frekvencii 107,2 FM a to aj v tejto chvíli. Ďalej sme hrdí na vlastné televízne štúdio FMK TV, ktoré preberá prenos z tohto podujatia, tiež univerzitný študentský časopis Atteliér, fakultný študentský časopis Parazol, webový portál gaudeo.tv, univerzitný spevokol UNITTY, univerzitné divadlo, univerzitný folklórny súbor Trnafčan a univerzitné ženské volejbalové družstvo HIT UCM – Extra liga, a iné.“

V závere poďakoval všetkým prítomným i ďalším zamestnancom univerzity za odvedenú prácu a zaželal zamestnancom i študentom veľa úspechov v novom akademickom roku.

Prítomným sa prihovoril aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka JUDr. Vlčan, ktorý vyzdvihol doterajšiu spoluprácu - konkrétne výskumných ústavov Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra s Fakultou prírodných vied UCM v Trnave, ktorá trvá už 20 rokov. Intenzívna spolupráca je najmä s Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch, Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave a Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre. Ich spoločnou platformou na spoluprácu sú dlhodobo biotechnológie určené pre kľúčové oblasti poľnohospodárstva – rastlinnú a živočíšnu výrobu a tiež pre vývoj a výrobu potravín. Poprial univerzite úspešný štart do nového akademického roka a jej zamestnancom a študentom nerušený priebeh vzdelávacieho procesu.

Jedným z bodov programu bolo aj predstavenie novej korporátnej identity a krst nového loga UCM v Trnave. Prezentáciu o vzniku, význame a súvislostiach ktoré viedli k novému vzhľadu vizuálnej identity a nového loga, odprezentovali Dr. Jurišová Vladimíra a Dr. Klementis Martin z FMK. Následne symbolicky p. rektor a p. minister pôdohospodárstva pokrstili spoločne model nového loga medom od UNI včiel.

Na záver akademickej slávnosti boli podpísané Zmluvy o vzájomnej spolupráci UC v Trnave s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied – podpisovali prof. Ing. Roman Boča, DrSc. a prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., riaditeľka BC SAV a Zmluva o vzájomnom spolupráci UCM v Trnave a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - podpisoval p. rektor UCM a Ing. Martin Polovka, PhD, generálny riaditeľ NPPC.

Akademická slávnosť sa niesla v slávnostnom duchu, k čomu prispel i profesionálny výkon našej kolegyne, moderátorky podujatia - Dr. Evy Habiňákovej.

Celá slávnosť bola prenášaná ako live stream prostredníctvom fb univerzity a fakúlt a taktiež bol vyhotovený záznam.

ODOVZDANÉ OCENENIA – Slávnostné otvorenie roka 2021/22:

Plaketu Jána Sambucusa obdržali:

 • prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
 • prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.
 • doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Sokol, PhD.
 • doc. PhDr. Pavol Kvetko, CSc.
 • Mgr. Zuzana Rehák Štefečeková

Cenu rektora 2020 za významný prínos v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblasti a rozvoj univerzity si prevzali:

 •  doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
 • doc. Ing. Dušan Valigura, PhD.
 • doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
 • doc. Ing. Jana Šujanová, PhD.
 • Mgr. Juliana Mináriková, PhD.
 • prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, PhD.           

 Ocenenie za kvalitne odvádzanú a zodpovedne vykonávanú prácu si prevzali zamestnankyne:

 • Ing. Beáta Majerníková
 • Mgr. Soňa Krahulcová
 • Iveta Siváková                 

 Ocenením rektora  za úspešnú reprezentáciu UCM boli ocenení študenti:

 • Mgr. Dominika Vešelényiová
  za mimoriadne publikačné výstupy v popredných vedeckých časopisoch počas PhD. štúdia
 • Bc. Barbora Šidíková – vedúca tímu, trénerka UCM TEDI BEARS – e-športový tím
  FMK, ktorý získal víťazstvo v súťaží univerzitných e-športových tímov E-športová univerzita 2021.
 • Mgr. Michaela Dziaková
  prvé miesto v celoslovenskej súťaži ŠVOČ
 • Bc. Júlia Karová
  V akademickom roku 2020/2021 získala na medzinárodných súťažiach v športovej disciplíne fitness rad medailí a stala sa majsterkou sveta v kategórii Master Womenś Bikini-Fitness.
 • Mgr. Pavol Krajčovič
  za vynikajúco vypracovanú dizertačnú prácu a výborné výsledky vedecko-výskumnej činnosti počas doktorandského štúdia.


Fotogaléria


      

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 21.9.2021