Aktuality

Vyhlásenie AS UCM v Trnave a vedenia UCM v Trnave k novele VŠ zákona

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave kategoricky odmietajú obsah novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a spôsob jej komunikácie zo strany predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Akademický senát UCM v Trnave a vedenie UCM v Trnave sa stotožňujú so stanoviskami Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov, týkajúcimi sa novely vysokoškolského zákona a požadujú jej stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň odmietajú spôsob komunikácie predstaviteľov MŠVVaŠ SR o novele zákona o vysokých školách s členmi kontaktných skupín vysokoškolských reprezentácií.

Akademický senát UCM v Trnave a vedenie UCM v Trnave taktiež odmietajú vytváranie negatívneho obrazu o kvalite slovenských vysokých škôl zo strany predstaviteľov MŠVVaŠ SR a niektorých predstaviteľov súkromného sektora. Univerzity sa nebránia reformám smerujúcim k zvyšovaniu ich kvality a konkurencieschopnosti. Na druhej strane navrhovaný pokles rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022 a tohtoročný pokles v celkovej sume viac ako 45 miliónov eur ohrozuje nielen kvalitu vedy a výskumu, ale aj  samotnú existenciu verejných vysokých škôl.

Akademický senát UCM v Trnave a vedenie UCM v Trnave podporujú Petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú iniciovali Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, Rada vysokých škôl SR a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov. Rovnako sa stotožňujú so zámerom vyhlasovateľov petície, ktorým je stiahnutie návrhu novely vysokoškolského zákona.

Akademický senát UCM v Trnave a vedenie UCM v Trnave podporujú Protest za slobodné univerzity, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2021 v Bratislave a vyzývajú študentov a zamestnancov UCM v Trnave slobodne prejaviť názor na novelu vysokoškolského zákona.

V univerzitnom meste Trnava dňa 11. 11. 2021

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 11.11.2021