Aktuality

Schválenie nových študijných programov

UCM v Trnave využila v marci 2021 možnosť  podať na schválenie 5 nových študijných programov na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo.

Pracovné skupiny vytvorené SAAVS  prezenčne posúdili plnenie Štandardov pre študijný program v jednotlivých študijných programoch a vypracovali hodnotiace správy,  na základe  ktorých   Výkonná rada SAAVS  na svojich zasadnutiach (hodnotiace správy sú zverejnené na Sharepointe UCM) rozhodla o udelení akreditácie pre študijné programy: 

  • Aplikovaná analytická chémia – Bc. denné štúdium (Fakulta prírodných vied UCM)
  • Fyzioterapia – PhD. denné a externé štúdium (Fakulta zdravotníckych vied UCM)
  • Mediálne a informačné kompetencie – PhD. denné a externé štúdium  (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM)
  • Pomocné vedy historické – PhD. denné štúdium  (Filozofická fakulta UCM)

 

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 1.12.2021