Aktuality

UCM podporila tvorivú činnosť mladých pracovníkov aj v tomto roku

Dňa 1. 12. 2021 sa online formou prostredníctvom MS Teams uskutočnila každoročná prezentácia a vyhodnotenie projektov podporených Fondom pre podporu výskumu na UCM.

Svoj výskum, jeho výsledky a výstupy pred zástupcami vedenia UCM a vedenia fakúlt prezentovali riešitelia - mladí tvoriví pracovníci do 35 rokov, vrátane doktorandov, v 32 projektoch podporených UCM v celkovej výške 20.000,- Eur. Jednalo sa o zaujímavé výskumné témy, aktuálne metódy, nové poznatky, závery a zovšeobecnenia a relevantné prezentovanie výsledkov výskumu (najmä na vedeckých konferenciách a prostredníctvom rozmanitých publikačných výstupov). Sme radi, že UCM prostredníctvom FPPV mohla podporiť mimoriadne rozmanitú tvorivú činnosť našich mladších kolegov, ktorá je, ako ukázala aj predmetná prezentácia, kvalitná, inovatívna, perspektívna a je potrebné ju i naďalej podporovať.

Dňa 6.12.2021 sa online formou prostredníctvom MS Teams uskutočnil výber univerzitných projektov so začiatkom riešenia v roku 2022. Na Oddelenie kvality a vedy UCM bolo podaných spolu 38 žiadostí projektov, ktoré predtým prešli užším výberom v jednotlivých fakultách. Prodekani fakúlt spolu s prorektorom rozhodli o podporení 37 projektov v sume 20.000,- Eur.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 2.12.2021
Dátum aktualizácie: 7.12.2021