Aktuality

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UCM na obdobie 2022 – 2026

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „AS“ a „UCM“) na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2021 v zmysle príslušných ustanovení Štatútu UCM a Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na rektora UCM vyhlásil voľbu kandidáta na rektora UCM.

Voľby sa uskutočnia
22. februára 2022 o 13:00 hod.

Harmonogram volieb:

  1. Písomné návrhy na kandidátov na rektora spravidla z radov profesorov a docentov môžu predsedovi AS podávať členovia akademickej obce UCM a členovia Správnej rady UCM. Písomný návrh kandidáta na rektora UCM musí obsahovať meno, priezvisko, podpis navrhovateľa (navrhovateľov) a súhlas kandidáta na rektora UCM s prijatím kandidatúry.
  2. Písomné návrhy (stiahnuť TU) na kandidáta na rektora UCM sa podávajú v zalepenej obálke (s označením „Voľba rektora – neotvárať“) na meno predsedu AS doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof. cez podateľňu UCM alebo poštou na adresu Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava od 6. 12. 2021 do 4. 2. 2022 do 12.00 hod. Na neskôr podané návrhy sa neprihliada.
  3. Stretnutie volebnej komisie a kontrola splnenia podmienok kandidatúry kandidátov na rektora sa uskutočnia 7. 2. 2022. Následne sa zverejnia mená kandidátov na rektora a ich volebný program na webovom sídle univerzity.
  4. Zasadnutie akademickej obce univerzity spojené s predstavovaním kandidátov na rektora UCM sa uskutoční 15. 2. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša.
  5. Voľba kandidáta na rektora sa uskutoční na zasadnutí AS UCM dňa 22. 2. 2022 o 13.00 hod. v závislosti od pandemickej situácie – Aula J. Matúša alebo Z.03 na J. Herdu.
  6. Výsledky volieb vyhlási volebná komisia bezprostredne po uskutočnení volebného aktu a zverejní ich na webovom sídle univerzity.

Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na rektora je k dispozícii TU.

V univerzitnom meste Trnava dňa 3. 12. 2021

         doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.                                          doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.

     predsedníčka VaMK AS UCM v Trnave                                                   predseda AS UCM v Trnave

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 3.12.2021
Dátum aktualizácie: 11.1.2022