Aktuality

Novoročný príhovor rektora univerzity

Milé študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia!
Verím, že ste prežili vianočné sviatky plné pokoja a porozumenia spolu so svojimi blízkymi. Vianočné obdobie je pre mnohých obdobím spomalenia, upokojenia, rekapitulácie, niekedy aj sebareflexie, čo všetko sa v uplynulom roku podarilo príp. mohlo dopadnúť i lepšie.

Zároveň obdobím, keď spomíname na tých, ktorí už k štedrovečernému stolu nezasadli. Žijeme v období, keď neočakávaná a nevídaná situácia s ochorením COVID 19 narušila mnohé plány, zmenila beh udalostí, sťažila činnosť a život ľudí či už v rodinách, na pracoviskách, zmarila mnohé plány, a bohužiaľ, aj životy.

Napriek tomu máme odhodlanie a vôľu vo svojej činnosti a úsilí pokračovať, stanovili sme si mnoho ďalších výziev a míľnikov, ktoré chceme dosiahnuť.

Dovoľujem si preto aspoň pár slov na začiatku NOVÉHO ROKA 2022. Roka, ktorý v živote univerzity bude i rokom jubilejným. Tým dostáva osobitný význam.

V uplynulom, pandémiou poznačenom roku, sme dokázali mnohé, získali sme nové projekty, finančné príspevky na nové aktivity, podarilo sa ďalej realizovať a prehlbovať dlhodobý zámer – zlepšiť prostredie a dať študentom všetko, čo potrebujú – a to sú predovšetkým dôstojné a vhodné priestory a podmienky na štúdium, sebarealizáciu i ubytovanie, dostatok kvalitných učiteľov i literatúry, finančné prostriedky na rozvoj študentských mimoškolských aktivít. Taktiež sme ďalej revitalizovali a zlepšovali prostredie a podmienky pre vykonávanie výskumu a tvorivej činnosti, v neposlednej rade výučby študentov. Významným úspechom je úspešné zvládnutie procesu schvaľovania študijných programov a udelenie akreditácie pre 4 nové študijné programy. Procesy zosúlaďovania študijných programov nás čakajú i v tomto roku a ja verím, že ich úspešne zvládneme. Podarilo sa nám tiež zapojiť do viacerých „zelených aktivít“, napr. aj chovom univerzitných včiel.

Všetko vymenované sa dialo v neustálej hrozbe karantén, prerušenia výučby, „home office“, ale môžem s uspokojením konštatovať, že situáciu, predovšetkým vzhľadom na vysoké nasadenie a pochopenie obmedzení a nariadení všetkými zamestnancami, zvládame. Toto všetko je dôsledkom úzkej a ústretovej spolupráce študentov, vedenia univerzity, fakúlt a ostatných zamestnancov. Všetkým Vám vyslovujem veľké poďakovanie za vaše úsilie, snahu, empatiu a silu čeliť prekážkam, zdolávať výzvy a budovať modernú vzdelávaciu ustanovizeň, našu Alma mater, ktorá je dôstojným partnerom iným univerzitám, ponúka kvalitné vzdelanie a produkuje úspešných absolventov.

Svojim dielom tak prispievame k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne nášho regiónu i celého Slovenska, meníme životy mnohým mladým ľuďom a to je asi najviac – dávame im nádej a všetky predpoklady pre úspešný pracovný i osobný život.

Ešte raz Vám všetkým ďakujem, a želám v novom roku veľa síl, odhodlania, šťastia a predovšetkým, pevného zdravia.

S prianím pevného zdravia a pracovných úspechov v novom roku vám praje

prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM v Trnave

V univerzitnom meste Trnava, dňa 1. januára 2022
Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 31.12.2021