Aktuality

Zrušenie účinnosti plánu krízového riadenia na UCM

V nadväznosti na vydané Opatrenie rektora č. 7/2021 Aktivácia plánu krízového riadenia, vydávam toto opatrenie v znení:

  1. Od 28. februára 2022 sa ruší Opatrenie rektora č. 7/2021 a prechádza sa na štandardný pracovný režim.
    Vedúci zamestnanci sú povinní kontrolovať dochádzku nimi riadených zamestnancov. Povinnosťou všetkých zamestnancov je dodržiavať prijaté protiepidemické opatrenia na celoštátnej a regionálnej úrovni.

  2. Od 28. februára 2022 UCM prechádza na prezenčnú formu výučby.
    Výnimky a usmernenia pre jednotlivé fakulty a ich súčasti vydáva dekan fakulty. Povinnosťou všetkých študentov je dodržiavať prijaté protiepidemické opatrenia na celoštátnej a regionálnej úrovni.

  3. Študenti, ktorým bolo ubytovanie pridelené v ŠD UCM na Nám. J. Herdu 2 sa môžu ubytovať od 22.2.2022.
    Termín ubytovania potvrdia e-mailom vedúcej ŠD UCM, ubytovať sa je možné každý pracovný deň pondelok – štvrtok od 8:30 – 11:00 hod. a od 12:30 – 14:00 hod., v piatok od 8:30 – 11:00 hod. V sobotu a v nedeľu nebude ubytovanie študentom umožnené.

Toto opatrenie nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom UCM a účinnosť nadobúda dňa 22. februára 2022.

Trnava 21.02.2022

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
rektor UCM

 

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 22.2.2022
Dátum aktualizácie: 23.2.2022