Aktuality

Výsledky volieb kandidáta na funkciu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

V utorok 22. februára 2022 o 13.00 hod. sa v Aule Jozefa Matúša na zasadnutí Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila voľba kandidáta na funkciu rektora UCM na funkčné obdobie 2022 – 2026.

Na základe výsledku volieb bola na funkciu kandidátky na rektorku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zvolená prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UCM je dostupná TU.

Voľby rektora prebehli v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútom UCM v Trnave a Volebným poriadkom pre voľbu kandidáta na rektora UCM.

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
predseda AS UCM v Trnave

doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
predsedníčka VaMK AS UCM v Trnave

Tlačová správa

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 22.2.2022
Dátum aktualizácie: 27.2.2022