Aktuality

Zriadenie darovacieho účtu pre študentov v núdzi

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zriaďuje darovací účet s názvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na podporu vzdelávania a sociálneho zabezpečenia študentov UCM, ktorí sú v núdzi.

Na darovací účet možno deponovať finančnú podporu prednostne pre študentov z Ukrajiny, ale aj z iných krajín.

Číslo účtu: SK18 8180 0000 0070 0007 1978

Variabilný symbol: 24022022

Konštantný symbol: 0558

V prevodnom príkaze v poznámka pre príjemcu uveďte:
súhlasím s uvedením svojho mena (právnickej osoby) a darovanej čiastky;
v prípade prázdnej poznámky sa rozumie nesúhlas s uvedením mena a darca bude vedený ako „anonymný darca“.

Pri prevode sa predpokladá, že darca bezvýhradne súhlasí so znením Darovacej zmluvy podľa prílohy.

O čerpaní darovacieho fondu bude rozhodovať Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave podľa osobitného predpisu.

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM v Trnave
V univerzitnom meste Trnava, dňa 1. marca 2022

Darovacia zmluva (DOCX, PDF)

Stav finančných prostriedkov na darovacom účte pre študentov ku dňu 11.4.2022:   1 343,35€

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 1.3.2022
Dátum aktualizácie: 23.5.2022