Aktuality

Oznámenie o termíne konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.3.202214:00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD., odbornej asistentky Katedry právnych disciplín a verejnej správy Metropolitnej univerzity v Prahe.

Téma habilitačnej práce: Implementácia stratégií vzdelávacej politiky u vybraných skupín obyvateľstva v Českej republike.
Téma habilitačnej prednášky: Kritická analýza dopadov verejných politík v oblasti zamestnanosti v nadväznosti na starnutie populácie.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 15.3.2022
Dátum aktualizácie: 16.3.2022