Aktuality

FMK UCM členom Rady pre reklamu

Valné zhromaždenie Rady pre reklamu (RPR) schválilo na svojom včerajšom rokovaní žiadosť fakulty za člena RPR. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa tak stala prvou a jedinou fakultou, ktorá má zastúpenie v tomto uznávanom orgáne etickej samoregulácie reklamy.

Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, pravdivá a etická reklama. Aktuálne združuje viac ako 30 subjektov, ktoré pôsobia v reklamnom priemysle a svoje zastúpenie v nej majú zadávatelia reklamy, reklamné agentúry, asociácie, ako aj médiá a vysielatelia.

„Členstvo v Rade pre reklamu vnímame ako významný krok k prepojeniu akademického prostredia s praxou. Naši pedagógovia budú pri hodnotení a posudzovaní etickej roviny reklamných komunikátov určite prínosom, nakoľko sa tejto oblasti aktívne venujeme nielen vo výučbe, ale aj v rámci vedecko-výskumnej činnosti,“ uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave.

Členstvo v RPR zároveň umožňuje aktívne sa podieľať na vývoji a správnom fungovaní reklamného odvetvia, na tvorbe etických pravidiel a navrhovať zmeny Etického kódexu reklamnej praxe, či možnosť spolupodieľať sa na príprave a pripomienkovaní návrhov zákonov v oblasti reklamy a komunikácie.

Schválenie FMK UCM za člena Rady pre reklamu je uznaním kvalitnej práce tímu zamestnancov fakulty.
Gratulujeme.

Zdroj: TS FMK UCM 

Tlačová správa

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 4.5.2022