Aktuality

Agenda rodovej rovnosti na UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave považuje rovnakú hodnotu všetkých ľudí a rovnosť príležitostí jednotlivcov za fundamentálny princíp pre rozvoj moderného vzdelávania aj vedeckého poznania. V záujme plného využitia tvorivého potenciálu žien a mužov, ako aj rozvíjania ich osobných ambícií, záujmov a talentov, sa zasadzuje za poskytnutie rovnakých príležitostí na vzdelanie, pracovné podmienky aj ocenenie práce.

UCM sa uplatňovaním RODOVEJ ROVNOSTI vo svojom dennom živote aj rozvojových stratégiách usiluje o vytváranie dôvery, ktorá je zásadná pre udržanie univerzity ako spoločenstva slobodných, kriticky mysliacich a tvorivých ľudských bytostí. V tomto zmysle vytvára priestor, rešpektujúci osobnostný rozvoj jednotlivcov bez rodovej diskriminácie, v záujme mobilizácie ľudského potenciálu univerzity, udržateľného rozvoja jej inovatívnej kapacity a v konečnom dôsledku jej celkovej prosperity.

Na základe prijatia Strategického rámca pre politiku rodovej rovnosti na UCM v Trnave schváleného Kolégiom rektora UCM dňa 14.12.2021 bola, ako prvý krok, kreovaná stála poradná komisia rektora UCM pre agendu rodovej rovnosti. Pozostáva z nominantov každej organizačnej zložky UCM v Trnave. Jej účelom je garantovať a vytvárať priestor pre implementáciu politiky rovnakých príležitostí pre všetky zamestnankyne a zamestnancov, ako aj študentky a študentov na UCM v Trnave, v zmysle Strategického rámca pre politiku rodovej rovnosti, Plánu implementácie rodovej rovnosti na UCM v Trnave a v záujme plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja UCM V Trnave na obdobie 2021-2026.

Komisia vypracovala návrh Plánu implementácie rodovej rovnosti na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a príslušného Akčného plánu na obdobie 2022-2025 (dostupný na intranete), ktoré po pripomienkovaní vedeniami fakúlt a inštitútu, boli schválené Vedeckou radou UCM dňa 26.4.2022.

K vybraným cieľom ambiciózneho akčného plánu patria aktivity a činnosti ako:

  • revízia interných dokumentov (predpisov) s ukotvením nulovej tolerancie k rodovo podmienenému násiliu a zapracovaním ďalších aspektov danej oblasti,
  • vytvorenie pracovných skupín na fakultách na zastrešenie a riešenia agendy RR v podmienkach danej fakulty/inštitútu,
  • monitoring a prieskumy zamerané na zastúpenie žien v grémiách, komisiách, poradných orgánoch, vyváženosť medzi súkromných a pracovným životom a pod.,
  • vzdelávacia a propagačná činnosť pre šírenie osvety (prednášky, workshopy, bulletin, sociálne siete) v rámci rôznych cieľových skupín zamestnankýň, zamestnancov, študentiek a študentov, s cieľom predchádzania nevhodnému správaniu, diskriminácii, nerovnakému zachádzaniu,
  • podpora pozvaných prednášok významných výskumníčok a odborníčok na pôde univerzity.

Jedným z dôležitých opatrení je aj menovanie jednej/jedného z členiek/členov komisie do role ombudsmana/ombudsmanky, ako kontaktnej osoby na každej fakulte (inštitúte), pre prípady nevhodného správania, alebo aj návrhov pre optimalizáciu pracovných podmienok žien vo vede a vzdelávaní.

Rozvojom agendy rodovej rovnosti a plnením akčného plánu UCM posilňuje etické a spravodlivé pracovné a študijné prostredie, identifikuje a odstraňuje akúkoľvek formu diskriminácie v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi. Podporuje tvorivý potenciál študentiek a zamestnankýň v záujme zabránenia plytvania ich talentom tak, aby smerovali k zvyšovaniu potenciálu pre kvalitný a excelentný výskum a vzdelávanie.

Viac: https://www.ucm.sk/sk/politika-rodovej-rovnosti/

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 18.5.2022