Aktuality

Účasť na Erasmus+ nepedagogickej mobilite - výzva

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobilite v akademickom roku 2022/2023.

Erasmus mobility školenia sú určené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom univerzity.
Účel školenia: cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod.
Pri výberovom konaní budú uprednostnení nepedagogickí zamestnanci UCM (administratívni pracovníci rektorátu, úseku kvestora, knižnice, CIKT a ostatných zložiek).
Prijímajúca inštitúcia: ktorákoľvek partnerská univerzita, s ktorou má UCM uzavretú Erasmus medziinštitucionálnu zmluvu o spolupráci ) alebo je držiteľom Erasmus charty (t.j. zúčastňujú sa aktivít v rámci programu Erasmus+), iná oprávnená inštitúcia (podnik, nezisková organizácia atď.).
Neoprávnené inštitúcie: inštitúcie patriace pod Európsku komisiu
Požadované dokumenty: vopred vyplnené tlačivo Program Mobility školenia
Termín doručenia dokumentov: 17.6.2022
Termíny výberového konania: 21.6.2022
O mieste konania výberu Vás budeme informovať.
Bližšie informácie a zber dokumentov: Mgr. Štefíčková, Oddelenie vonkajších vzťahov

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. v.r.
inštitucionálna Erasmus koordinátorka
prorektorka UCM pre vonkajšie vzťahy

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Zdroj: prorektorka UCM pre vonkajšie vzťahy
Dátum vloženia: 2.6.2022