Aktuality

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, dňa 16. augusta 2022 o 10:00 hod. v Akademickom klube Z0.2 na prízemí budovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2 uskutoční sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Vladimíra Frištáka, PhD. odborného asistenta na Katedre chémie, Trnavská univerzita na tému ,,Sorpčná separácia analytov sorbentami na báze biouhlia“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom ,,Príprava a charakterizácia pyrolýznych materiálov využiteľných pre separáciu vybraných analytov“ v študijnom odbore analytická chémia.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 12.8.2022