Aktuality

Predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady UCM

Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V súlade s novelou zákona č. 131/2002 o vysokých školách vyhlasuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady UCM v Trnave.

V zmysle zákona členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú Akademickému senátu UCM v Trnave právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.

Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby.

Definícia závislej osoby > TU

Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci príslušnej verejnej vysokej školy a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy. Študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy môže voliť príslušného člena správnej rady verejnej vysokej školy aj z členov akademickej obce príslušnej vysokej školy okrem členov akademického senátu príslušnej verejnej vysokej školy.

Návrh na kandidáta na člena musí obsahovať:

  • profesijný životopis navrhovanej osoby,
  • súhlas navrhnutého kandidáta,
  • čestné vyhlásenie navrhnutého kandidáta o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva v SR UCM a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v SR UCM.

Návrhy je možné podávať do 30. 09. 2022 v písomnej forme v obálke označenej „NOMINÁCIA NA ČLENA SR UCM“ na adresu:

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim, prof.
predseda
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Čestné vyhlásenie > VZOR

Súhlas navrhnutého kandidáta > VZOR

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 8.9.2022