Aktuality

Otvorenie akademického roku a inaugurácia rektorky UCM

Dňa 19. septembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné akademické podujatie pri príležitosti inaugurácie rektorky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Mgr. Kataríny  Slobodovej Novákovej, PhD., ktorá bude viesť univerzitu počas štvorročného funkčného obdobia v rokoch 2022-2026.

Slávnostné podujatie bolo spojené s oslavou 25. výročia vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a tiež s otvorením akademického roka 2022/23.

Medzi hosťami bolo mnoho významných predstaviteľov z akademickej oblasti - pozvanie prijal prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor  Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach (ČR) prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektorka Vysokej školy manažmentu Dr. h. c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. a rektor Paneurópskej vysokej školy prof. Ing. Dr. H. c. Juraj Stern, PhD. V zastúpení rektorov, ktorí sa nemohli zúčastniť z pracovných dôvodov alebo z dôvodu konania slávností otvorenia. akademického roka na vlastných univerzitách, poslalo 12 rektorov svojich zástupcov, prorektorov a prorektorky. Pozvanie tiež prijal čínsky veľvyslanec H.E. Sun Lijie, prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h. c, predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič, Mgr. József Berényi - podpredseda TTSK, viceprimátor mesta Trnava Mgr. Tibor Pekarčík,  ktorý zastupoval  primátora mesta Trnava, JUDr. Petra Bročku, LL.M., predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a mnoho ďalších predstaviteľov spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku.

Pozvanie prijali i bývalí rektori UCM v Trnave prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. a prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Do hľadiska taktiež zasadli členovia Správnej rady UCM, Vedeckej rady UCM, akademických senátov a ďalších grémií univerzity, ako i dekanky a dekani fakúlt spolu so svojimi kolegami – akademickými funkcionármi fakúlt.

Zúčastnili sa JUDr. Juraj Trokan, predseda Správnej rady UCM v Trnave, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty UCM doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied UCM doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., dekan Fakulty zdravotníckych vied UCM Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, a riaditeľ Inštitútu manažmentu UCM doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala p. rektorku do funkcie 13. mája 2022. Od vzniku univerzity bude vo vrcholovej manažérskej a akademickej pozícii po prvýkrát žena.

Rektorku univerzity inauguroval predseda AS UCM doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Novovymenovaná inaugurovaná rektorka vo svojom príhovore na úvod uviedla: „Cieľom a záujmom univerzity by malo byť podporovať jej jedinečnosť, ktorá vychádza z jedinečnosti osobností, ktoré tvoria jej akademickú obec.“ V ďalšej časti sa venovala súčasnému postaveniu univerzít a nazeraniu na ne ako na inštitúcie, ktoré nedostatočne venujú pozornosť vzdelávaniu študentov o základných hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, humanizmus, tolerancia, empatia, medzikultúrna komunikácia či etika. Uviedla: „ ...chceme, aby sa študenti oboznamovali s týmito základnými ľudskými i univerzitnými princípmi, ale na druhej strane nastavujeme kritériá tak, že likvidujeme, či sme nútení rušiť práve tie odbory a programy, ktoré tieto myšlienky majú šíriť a študentky a študentov v týchto, pre spoločnosť kľúčových témach, vzdelávať. Pri dnešných tlakoch na univerzity prizmou výkonov, H indexov, databáz, rebríčkov či akreditácií sa akosi pozabúda na základné ciele a hodnoty, ktoré má univerzita predstavovať, napĺňať a ktoré robia univerzitu univerzitou... Univerzita má vytvoriť podmienky, resp. mať vytvorené podmienky na to, aby z dlhodobého hľadiska zlepšovala vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti a prispievala k jej trvalo udržateľnému rozvoju. Univerzita má kriticky vnímať celospoločenské riziká v ich národnom aj globálnom kontexte a usilovať sa podieľať na ich zmenšovaní. Zároveň má, a musí, brániť akademické slobody a práva a tiež svoju akademickú samosprávu a nezávislosť.“ V príhovore sa venovala otázkam akademickej slobody, pandémii Covidu, vojne, aktuálnym udalostiam a financiám (energiám). Vyslovila tiež apel i otázku na prítomných akademikov – „Otázkou dňa je, ako, a či vôbec, dokážeme zabezpečiť naplnenie týchto cieľov. Je to dnes, v týchto podmienkach slovenského vysokého školstva vôbec možné?“  
Na záver rektorka UCM v Trnave prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. vyslovila svoj osobný odkaz: „Stáť za univerzitou a podporovať ju. Hľadať neustále nové cesty, nové sily, nové vízie, nebáť sa povedať svoj názor, vypočuť si vždy názor iných, vždy zabezpečiť rovnosť prístupu a možností pre všetkých, šíriť myšlienky humanizmu, demokracie, tolerancie a slobody v akejkoľvek podobe a za každých okolností. To sme my, a my robíme univezitu univerzitou!!“

Počas akademickej slávnosti boli uvedení do funkcie aj dve prorektorky a traja prorektori – doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. do funkcie prorektorky pre vedu a výskum, doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. do funkcie prorektorky pre medzinárodné vzťahy, prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. do funkcie prorektora pre kvalitu, doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. ako prorektor pre vzdelávanie, Mgr. Andrej Brník, PhD. ako prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou.

Ďalšia časť programu bola venovaná oslavám vzniku UCM v Trnave a boli odprezentované základné míľniky histórie a vývoja univerzity, ktorá oslavuje v týchto dňoch 25. výročie vzniku. Následne sa histórii i smerovaniu univerzity venovala i inaugurovaná rektorka UCM vo svojom príhovore: „ Ideme svojou vlastnou cestou už 25 rokov. Napriek prekážkam, turbulenciám a snahám mnohých o naše zničenie, tu dnes stojíme hrdí a silnejší, ako kedykoľvek predtým... Univerzita sa môže pýšiť vlastným vedecko kreatívnym parkom, televíznym štúdiom a vlastnou študentskou televíziou, jediným študentským rádiom s vlastnou frekvenciou, vlastnými študentskými časopismi, ale i vysoko hodnotenými vedeckými časopismi“. Na záver popriala univerzite: „A preto želám našej Alma Mater k jej 25. narodeninám jasnú myseľ, správne rozhodnutia, plodnú akademickú obec a dobré miesto pod akademickým slnkom!“

Pozdravnými príhovormi sa prihovorili auditóriu prezident SRK a rektor TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prorektor TRUNI prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD., prorektor STU v Bratislave prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD., predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič a viceprimátor mesta Trnava. Mgr. Tibor Pekarčík.

Rektorka UCM prof. Katarína Slobodová Nováková na akademickej slávnosti tiež ocenila prácu a aktivitu kolegov a študentov - odovzdala im Cenu rektora  za  výnimočné výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti a študentkám a študentom za reprezentáciu univerzity, výborné výsledky v štúdiu, prípadne výnimočnú dobrovoľnícku činnosť. Najvýznamnejším ocenením Plaketou – cenou Jána Sambucusa ocenila vybraných kolegyne a kolegov z fakúlt univerzity. Následne boli ocenení i vybraní absolventi a vybrané spolupracujúce inštitúcie za aktívnu spoluprácu a šírenie dobrého mena univerzity.  P. rektorka im spolu s prorektormi odovzdali špeciálne vyrobenú Pamätnú medailu k 25. výročiu založenia UCM. Univerzita nezabudla ani na bývalých rektorov univerzity,  a ocenila ich za prínos pri budovaní a rozvoji UCM Pamätnou medailou  k 25.výročiu vzniku UCM.

Slávnostný rámec podujatia umocnili verše z Proglasu, prvej staroslovienskej básne, a zároveň veršovaného predspevu k prekladu Evanjelia do staroslovienčiny v podaní zaslúžilej umelkyne prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD., ktoré zazneli na úvod podujatia. Vystúpil aj folklórny univerzitný súbor Trnafčan, ktorý spestril program tancom a spevom z regiónu Trnavy.

Prof. Mgr. Katarína  Slobodová Nováková, PhD. je medzinárodne uznávaná odborníčka  v oblasti etnológia a historické vedy. Je absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pôsobila  na Slovenskej Akadémii vied a posledných 16 rokov sa profesionálne profilovala na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pred zvolením za rektorku univerzity pôsobila na fakulte v pozícii dekanky. Pôsobila na viacerých zahraničných univerzitách v rámci riešenia projektov a pozvanej prednáškovej činnosti, je členkou viacerých redakčných rád vedeckých časopisov  a členkou domácich a medzinárodných mimovládnych orgánov a organizácií. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje na tradičnú agrárnu kultúru, minority na Slovensku a v Európe, etnolingvistiku, etnojazykovú revitalizáciu, kolektivizáciu poľnohospodárstva a transformačné procesy, regionálnu kultúru, kultúrne dedičstvo a etnopedagogiku. 

Videoreportáž z podujatia (Zdroj: MTT, 30.9.2022)
Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, PhD.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 20.9.2022
Dátum aktualizácie: 8.10.2022