Aktuality

Menovanie dekana FSV UCM

Na zasadnutí Vedenia UCM rektorka prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 5 písm. a) Štatútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, menovala do funkcie dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s účinnosťou od 24. septembra 2022 doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.

Pánovi dekanovi želáme na novej pozícii veľa úspechov a dobrých rozhodnutí.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 26.9.2022