Aktuality

Odborníčka z UPOL na UCM - workshop s tematikou kvality VŠ

Dňa 20.10.2022 sa na pôde UCM uskutočnil workshop s názvom: Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania – efektívny nástroj alebo zbytočná formalita?

Prednášajúcou bola odborníčka na túto tematiku z Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika (UPOL) - doc. PhDr. Hana Marešová, PhD., MBA., ktorá je v súčasnosti vedúcou oddelenia  stratégie a kvality UPOL a zároveň manažérkou riadenia kvality na univerzite. V predchádzajúcom období pôsobila ako prorektorka univerzity pre strategické plánovanie a kvalitu.

Účastníkmi školenia boli zamestnankyne a zamestnanci univerzity a súčastí univerzity (dekanky, prodekanky, prodekani, prorektorky a prorektori, zamestnanci oddelenia kvality UCM a ďalší).

Workshop sa venoval oblastiam budovania vnútorného systému kvality (VSK) na univerzite (politiky, štruktúry, procesy, indikátory), implementácii VSK (adaptácia školy, ľudské, materiálne, finančné a ďalšie zdroje), procesom hodnotenia a revidovania systému (monitorovanie, vylepšovanie VSK). Doc. Marešová na príklade úspešnej českej univerzity prezentovala skúsenosti a best practice z procesu, ktorý prebieha i na našej univerzite a poskytla vzácne praktické rady a skúsenosti. Taktiež upozornila na potenciálne ohrozenia a problémy, ktoré proces môžu spomaliť alebo narušiť. Zároveň s prezentáciou prebiehali aj diskusie a komunikácie k jednotlivým okruhom prezentovanej tematiky.

Podujatie sa realizovalo pod garanciou prorektora pre kvalitu, prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD., ktorý je hlavným riešiteľom projektu ESF OP Ľudské zdroje: Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM. Workshop sa uskutočnil v rámci podaktivity 8 - Vzdelávanie zamestnancov UCM zapojených do tvorby, implementácie a kontroly vnútorného systému kvality na UCM. 

 Fotogaléria

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie kvality
Dátum vloženia: 24.10.2022
Dátum aktualizácie: 7.11.2022