Aktuality

Workshop Internacionalizácia a vonkajšie vzťahy univerzity

Na pôde UCM v Trnave sa uskutočnil workshop zameraný na kvalitu v oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce univerzity na tému Internacionalizácia a vonkajšie vzťahy univerzity - efektívny nástroj rozvoja alebo akademického turizmu?

Prezentáciu i pútavé informácie poskytli kolegovia z Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), Česká republika – prorektor pro internacionalizáciu UPOL Jiří Stavovčík, B.A., MBA a vedúci odboru internacionalizácie UPOL PhDr. Dalibor MIKULÁŠ, PhD.
 
Na základe úspešného pôsobenia a zaujímavých aktivít v oblasti posilňovania medzinárodných vzťahov univerzity, budovania nových útvarov a centier na podporu zintenzívnenia zahraničnej spolupráce informovali a uvádzali príklady good practice, ktoré by sa dali využiť i v podmienkach Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
 
Cieľom workshopu bolo oboznámiť účastníkov s problematikou internacionalizácie a vonkajších vzťahov na univerzite z pohľadu praxe na príklade úspešnej vysokej školy.
Základnými témami bolo:
  • budovanie vonkajších vzťahov univerzity (politiky, štruktúry, procesy, indikátory),
  • implementácia problematiky vonkajších vzťahov (adaptácia školy, ľudské, materiálne, finančné zdroje),
  • hodnotenie a revidovanie vonkajších vzťahov (monitorovanie, vylepšovanie systému na vysokej škole),
  • skúsenosti a vychytávky (nášľapné míny, najčastejšie problémy, najlepšie skúsenosti, rady). 
Na workshope sa zúčastnili prorektorky a prorektori UCM pre oblasť kvality vedy a výskumu, rozvoja, vonkajších vzťahov a medzinárodných vzťahov UCM, kolegyne z  rektorátnych oddelení (odd. medzinárodných vzťahov, odd. kvality), z fakúlt (dekan, prodekanky a prodekani, Erasmus koordinátori) a z inštitútu.
 
Podujatie sa realizovalo pod garanciou prorektora pre kvalitu, prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD., ktorý je hlavným riešiteľom projektu ESF OP Ľudské zdroje: Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM. Workshop sa uskutočnil v rámci podaktivity 8 - Vzdelávanie zamestnancov UCM zapojených do tvorby, implementácie a kontroly vnútorného systému kvality na UCM. 
 
Viac na stránkach:
 
Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie kvality UCM
Dátum vloženia: 2.11.2022
Dátum aktualizácie: 10.11.2022