Aktuality

Voľby zástupcu rektorátu do AS UCM budú na konci novembra

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (AS UCM) na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 10. novembra 2022, vyhlásil voľbu zástupcu rektorátu do AS UCM.

Voľby sa uskutočnia 30. novembra 2022 v dvoch intervaloch:

  • v čase od 09:00 do 10:00 hod. v zasadacej miestnosti rektora UCM č. Z03 na prízemí budovy UCM na Námestí Jozefa Herdu 2 v Trnave
  • v čase od 11:00 do 12:00 hod. v zasadačke kvestora UCM v miestnosti č. 314 na Bučianskej ceste 4/A v Trnave.
Volebná komisia rektorátu bude pracovať v zložení:
JUDr. Viktor Hromada, MBA, LL.M., predseda,
Ing. Eva Zatková, členka,
Mgr. Matej Lackovič, MBA, člen.
Náhradníčka: Mgr. Diana Nováková
Pozorovateľ z AS UCM: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

Návrhy na kandidátov je možné podávať prostredníctvom podateľne v budove UCM na Námestí Jozefa Herdu 2 v Trnave od 21. do 25. novembra 2022 do 09:00 hod. Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom súhlasí s kandidatúrou.
 
Návrh je potrebné vložiť do zalepenej obálky s nápisom VOĽBY DO AS UCM ZA REKTORÁT.
Podávať návrhy, voliť a právo byť volení, majú všetci zamestnanci rektorátu s ukončeným vysokoškolským vzdelaním najmenej 1. stupňa, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.
Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: JUDr. Viktor Hromada, LL.M., MBA.
Dátum vloženia: 14.11.2022