Aktuality

Inauguračná prednáška docentky Matušíkovej na Zasadnutí Vedeckej rady UCM

15. novembra 2022 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave. Predsedníčka Vedeckej rady prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. odovzdala menovacie dekréty novým členom rady, ktorých Akademický senát UCM schválil na svojom zasadnutí 18. októbra 2022.

Jedným z bodom rokovania VR UCM bola aj inauguračná prednáška doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Molekulárna biológia. Členovia Vedeckej rady UCM v Trnave v tajnom hlasovaní schválili udelenie vedecko-pedagogického titulu profesorka doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 16.11.2022
Dátum aktualizácie: 29.11.2022