Aktuality

Žiadosti o podporu FPPV projektu je možné podať do 19. decembra

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).

Finančná dotácia na jeden projekt je maximálne 1000 eur a vedúci projektu a členovia riešiteľského kolektívu nesmú presiahnuť vekovú hranicu 35 rokov. Podporené budú predovšetkým projekty, ktoré budú vykazovať vysoké kvalitatívne kritériá.

Žiadosti sa podávajú na predpísanom tlačive elektronicky na adresu: miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk a podpísané v tlačenej podobe sa odovzdávajú na Oddelení vedy a výskumu UCM, 1. posch., č. d. 116.

Konečný termín na podávanie žiadostí projektov je do 19.12.2022, do 12:00 hodiny. Projekty doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu.Tlačivo žiadosti, štatút a pokyny sa nachádzajú tu: https://www.ucm.sk/sk/fond-pre-podporu-vyskumu/

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 23.11.2022
Dátum aktualizácie: 29.11.2022