Aktuality

Doplňujúce voľby do AS UCM za rektorát

Komisia pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za rektorát na svojom zasadnutí z otvárania obálok návrhov na kandidátov za člena AS UCM za rektorát dňa 25. novembra 2022 konštatovala, že v termíne na to určenom boli doručené dva návrhy:

  1. návrh Ing. Roman Mareš,
  2. návrh Ing. Rudolf Husovič, PhD.

Oba návrhy spĺňajú všetky vyhlásené kritériá pre voľbu za člena AS UCM.

Zároveň komisia členom zamestnaneckej akademickej obce rektorátu oznamuje, že doplňujúce voľby sa uskutočnia 30. novembra 2022, v čase od 09:00 do 10:00 hod. v zasadacej miestnosti rektora UCM č. Z 03, na prízemí budovy UCM na Námestí Jozefa Herdu č. 2 v Trnave a od 11:00 do 12:00 hod. v zasadačke kvestora UCM miestnosť č. 314 na Bučianskej ceste 4/A v Trnave.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: JUDr. Viktor Hromada, LL.M., MBA., predseda volebnej komisie
Dátum vloženia: 25.11.2022
Dátum aktualizácie: 30.11.2022