Aktuality

Dva projekty vedcov UCM zaradili medzi vynikajúce výskumy 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila už po šiesty krát na svojej stránke prehľad projektov, ktoré mali vynikajúcu úroveň riešenia.

Projekty sú zverejnené v publikácii – Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2022.

Projekty prezentované v tejto publikácii boli podané v rámci výzvy APVV VV 2016. Všeobecná výzva VV 2016 nemala žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Konkrétne zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určoval žiadateľ projektu.

Až dva projekty riešené na UCM v roku 2022 vyhodnotila APVV ako projekty s vynikajúcou úrovňou.

  • Projekt prof. Ing. Romana Boču, DrSc. s názvom Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch. Výskum sa dotýka poznania úlohy prechodných kovov s dôrazom na existenciu a tvorbu depozitov oxidov železa, ktoré sa nachádzajú v rôznych orgánoch živých organizmov.
  • Projekt doc. Mgr. Daniela Mihálika, PhD. s názvom Metagonomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín. Výskum projektu je zameraný na identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov rozšírených na rastlinách z čeľade makovité a ľuľkovité využitím vysoko progresívnej metódy sekvenovania novej generácie a molekulárno – biologických nástrojov.

Do výskumných projektových tímov sa na UCM systematicky zapájajú aj študenti, ktorí získavajú neoceniteľné skúsenosti a znalosti pre svoju profesionálnu budúcnosť.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 2.12.2022
Dátum aktualizácie: 8.12.2022