Aktuality

Periodické hodnotenie vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti potvrdilo rastúci trend kvality Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vo viacerých vedných oblastiach

V júli 2022 požiadala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave o vykonanie periodického hodnotenia vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti za obdobie 2014 – 2019. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hodnotilo úroveň vedeckej výskumnej a umeleckej činnosti UCM v rámci jej 14 vedných oblastí.

Každá univerzita poskytla na hodnotenie 25 vedeckých alebo iných tvorivých prác v každej vednej oblasti, ktoré reprezentujú tvorbu pracoviska. Výsledný profil kvality odzrkadľuje, koľko z dodaných výstupov je svetovej, významnej medzinárodnej, medzinárodnej, národnej kvality alebo majú nízku kvalitu (tzv. nezaradené výstupy). Výsledky hodnotenia kvality majú študentom pomôcť pri výbere vysokej školy. Ministerstvo školstva požiadalo o hodnotenie celkovo 308 žiadateľov (pracovísk) a pracovné komisie spolu hodnotili celkovo 7700 vedeckých prác. V rámci hodnotenia boli zostavené komisie hodnotiteľov z významných zahraničných inštitúcií. Hodnotiteľské komisie pozostávali zo 165 hodnotiteľov, 66 inštitúcií a 19 krajín sveta. Samotné hodnotenie predložených vedeckých prác prebiehalo v komisiách počas septembra až decembra 2022.

Kompletné výsledky hodnotenia v rámci celého Slovenska nájdete TU.

Výsledky potvrdili, že Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave realizuje špičkový výskum na Slovensku najmä v rámci masmediálnej a komunikačnej vedy, filológie, historických vied, filozofie a teológie, či environmentalistických a ekologických vied. Výrazný podiel výstupov svetovej a významnej medzinárodnej úrovne pretavuje aj do poskytovaného vzdelávania, čím uchádzačom o štúdium ponúka dobré východiská pre trh práce aj v zahraničí.

Celkovo sa univerzita umiestnila na dobrých miestach, čo reflektuje kroky, ktoré sa na UCM v posledných krokoch udiali, aby sa zlepšila kvalita v oblasti vedy a výskumu, či poskytovaného vzdelania.

Ďalšie periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti čaká UCM v roku 2026, v rámci ktorého sa očakáva aj prezentovanie profilu kvality výskumnej infraštruktúry a spoločenského dosahu.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: UCM Trnava
Dátum vloženia: 26.1.2023
Dátum aktualizácie: 27.1.2023