Aktuality

Habilitačná prednáška

Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.3.2023 o 9:30 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PhDr. Martina Švikruhu, PhD., odborného asistenta Katedry politických vied FSV UCM v Trnave. Názov habilitačnej práce: Funkčnosť malých obcí v Slovenskej republike v kontexte vybraných determinantov a charakteristík. Téma habilitačnej prednášky: Formy participácie občanov na rozhodovaní orgánov samosprávy na Slovensku.
Zmena miesta konania: habilitačná prednáška je presunutá z Bučianskej ul. na hlavnú budovu UCM v Trnave - Nám. J. Herdu 2, miestnosť Z.03.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Klaudia Čirčová
Zdroj: FSV UCM
Dátum vloženia: 13.2.2023
Dátum aktualizácie: 28.2.2023