Aktuality

Inauguračná prednáška

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predsedníčka Vedeckej rady Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 14. 03. 2023 o 09.00 hod. sa v zasadacej miestnosti UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Miroslava Ondrejoviča, PhD. docenta FPV UCM v Trnave. Téma inauguračnej prednášky: ,,Enzýmy húb ako zdroj molekulárno-biologických informácií pre efektívnejšie biodegradačné technológie“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Mečiarová
Zdroj: FPV UCM
Dátum vloženia: 13.2.2023