Aktuality

Vyber si z ponuky štúdia na UCM

Predstavujeme vám všetky súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pripravili sme pre vás podcasty, ktoré nájdete aj vo vašich podcastových aplikáciách a krátke videá, ktoré vám o fakultách a inštitúte povedia všetko dôležité, čo potrebujete vedieť. 

NÁJDETE TU UŽITOČNÉ INFORMÁCIE TYPU:

  • základné informácie o fakulte, resp. inštitúte,
  • aké študijné programy sa dajú, resp. je možné na fakulte, či inštitúte študovať,
  • aké sú špecifiká v prijímacom konaní,
  • musím robiť prijímačky alebo nie, 
  • ako je to so štúdiom v zahraničí.
  • sú súčasťou vyučovacieho procesu aj ľudia z praxe?

A mnoho ďalšieho. Pokojne si vyber fakultu započúvaj sa do užitočných informácií alebo si pozri video. Viac info nájdeš na jednotlivých webových stránkach fakúlt, či inštitútu.


Filozofická fakulta UCM (web fakulty)

Hlavným poslaním a cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu na  FF UCM je výchova a príprava odborníkov, absolventov spoločensko-vedných študijných programov ako aj príprava budúcich učiteľov v kombináciách akademických predmetov. Fakulta vo svojom výchovno-vzdelávacom procese spája pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy, snaží sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce vo svojom regióne. Základné prvky a požiadavky trhu práce sa akceptovali a transformovali do existujúcich študijných programov, ako aj do novo pripravovaných programov. Výchovno-vzdelávací proces na Filozofickej fakulte UCM v  Trnave poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.


Fakulta sociálnych vied UCM (web fakulty

Fakulta sociálnych vied sa zameriava na výučbu a výskum v sociálnych vedách s dôrazom na oblasti politických vied, európskych štúdií, verejnej správy, verejnej politiky a sociálnych služieb a poradenstva. Fakulta disponuje modernými priestormi s vynikajúcim technickým vybavením. Poskytuje komplexné štúdium vo všetkých troch stupňoch, štúdium aj v cudzom jazyku, prednášky renomovaných domácich aj zahraničných odborníkov, odborné stáže a workshopy, prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Študijné programy fakulty efektívne reagujú na požiadavky spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov pre súčasný trh práce. Absolventi fakulty môžu pôsobiť v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v rôznych národných aj medzinárodných organizáciách alebo inštitúciách.


Fakulta prírodných vied UCM (web fakulty

Fakulta prírodných vied sa stala významnou súčasťou novozaloženej Univerzity sv. Cyrila a Metoda hneď po jej konštituovaní 1. augusta 1997. Hlavným cieľom FPV sa stala výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na prípravu kvalifikovaných odborníkov v nasledujúcich moderných a interdisciplinárnych oblastiach ako aplikovaná informatika, chémia, biológia, analytická a bioanalytická chémia, biotechnológie a ochrana a obnova životného prostredia.


Fakulta masmediálnej komunikácie UCM (web fakulty

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, herných a vývojárskych štúdií a organizácií ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. V troch študijných programoch má FMK akreditované všetky tri stupne štúdia: trojročné bakalárske štúdium dvojročné magisterské štúdium a trojročné doktorandské štúdium. Študijný program vzťahy s médiami realizuje v prvom stupni štúdia v anglickom jazyku. Štúdium ponúkame v dennej i externej forme.


Fakulta zdravotníckych vied UCM (web fakulty

FZV disponuje vhodným priestorovým, technickým a personálnym vybavením, pre napĺňanie svojho poslania. Hlavné sídlo je v Piešťanoch, v peknej historickej budove, kde sú vhodné výučbové priestory. Situovanie fakulty do Piešťan je príznačné, pretože ide o svetoznáme kúpeľné mesto. Štúdium prebieha pod vedením skúsených pedagógov, externe prednášajú aj špičkoví odborníci z iných zariadení. Praktické vyučovanie prebieha v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, napr. v Piešťanoch, Trnave, Bratislave, Kováčovej a ďalších. Študenti sa môžu okrem štúdia zapájať do vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a sympózií, absolvovať zahraničné praxe. FZV organizuje a podporuje aj spoločenské a športové aktivity.


Inštitút manažmentu UCM (web inštitútu

Významným rysom vzdelávania na Inštitúte manažmentu je orientácia nielen na odbornú excelenciu, ale aj samotnú praktickosť vzdelávania vychádzajúcu priamo z požiadaviek podnikateľskej praxe. Cieľom Inštitútu manažmentu UCM je postupne ponúkať úplné vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch štúdia a pripraviť tak vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí sú schopní úspešne pôsobiť na manažérskych pozíciách, ale aj samostatne podnikať.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Dátum vloženia: 6.3.2023
Dátum aktualizácie: 16.4.2023