Aktuality

Na našej univerzite máme dvoch nových profesorov

Prezidentka SR dnes vymenovala 36 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj dvaja, ktorí pôsobia na Fakulte masmediálnej komunikácie. Titul profesor získali Lucia Spálová a Norbert Vrabec. Obaja pôsobia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Venujú sa digitálnej marketingovej komunikácii a mediálnej výchove. Prof. Mgr. Lucia Spálová, PhD. pôsobí na Katedre digitálnych hier FMK UCM v Trnave.

V rokoch 2002 – 2022 pôsobila na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, v období rokov 2017 – 2020 ako spolugarantka prvého slovenského magisterského študijného programu digitálna marketingová komunikácia. Má dlhoročné skúsenosti s inováciami vo vzdelávaní študentov v aspekte požiadaviek kreatívneho priemyslu, založila Inkubátor multimediálnej digitálnej tvorby - coworkingový priestor pre vedcov, študentov a mentorov z marketingovej praxe, ktorý spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami a neziskovým sektorom.

Je zakladateľkou významných medzinárodných kreatívnych študentských súťaží. V centre jej profesijného záujmu stojí holistický model brandingu, kreatívne formy digitálnej marketingovej komunikácie, participácia spotrebiteľov a sociálny aktivizmus značiek. 

Vo výskumnom zameraní zohľadňuje transdisciplinárny charakter ukotvený v sociálnych vedách (kritickej sociálnej psychológii – psychosémantické metódy, strojová analýza textu) a mediálnych a komunikačných štúdiách (digitálny marketing – neuromarketingové metódy).

Nosnú tému výskumu tvorí strategická sociálne zodpovedná mediálna a marketingová komunikácia a efektivita persuazívnych techník v digitálnej komunikácii. Je členkou expertných pracovných skupín: hodnotiteľka Slovenskej akreditačnej agentúry, hodnotiteľka národných vedeckých agentúr Kega, VEGA, APVV, členka Ministerstva vnútra SR v oblasti hybridných hrozieb (dezinformácie a hoaxy). Inauguračné konanie absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore masmediálne štúdiá. 

Prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. pôsobí na Katedre mediálnej výchovy FMK UCM v Trnave. Je prvým univerzitným profesorom, ktorý sa venuje výskumu mediálnej gramotnosti a problematike mediálnej výchovy

V rámci pedagogickej a výskumnej činnosti sa zaoberá mediálnymi kompetenciami, kritickým myslením, digitálnymi médiami, komunikáciou v sociálnych médiách a dátovou gramotnosťou. Je šéfredaktorom časopisu Media Literacy and Academic Research (http://www.mlar.sk), ktorý je indexovaný v renomovanej vedeckej databáze Web of Science Core Collection. 

V súčasnosti sa podieľa na viacerých medzinárodných výskumných projektoch zameraných na mediálnu komunikáciu (napr. Stredoeurópske observatórium digitálnych médií, Horizont 2022, Európske audiovizuálne observatórium a ďalších) Je spoluautorom vedeckej monografie o verejných politikách v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti v Európe, ktorú vydalo vydavateľstvo Routledge v Londýne. Zúčastňuje sa tiež na činnosti viacerých medzinárodných organizácií zameraných na problematiku mediálnej gramotnosti (napr. International Association for Media Education, European Association for Viewers Interests, UNESCOUNAOC UNITWIN Network for Media and Information Literacy a ďalších). 

V súčasnosti je členom Platformy pre rozvoj mediálnej gramotnosti, ktorá pôsobí pri Rade pre mediálne služby a koordinuje aktivity zamerané na problematiku mediálnej výchovy na Slovensku. Inauguračné konanie absolvoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore teória a dejiny žurnalistiky. 

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: FMK
Dátum vloženia: 23.3.2023
Dátum aktualizácie: 28.3.2023