Aktuality

U nás sa staneš vedcom už počas štúdia. To je zamerané na praktický výskum

Vybrať si môžeš z viacerých programov, a to aplikovanej informatiky, biotechnológie, aplikovanej biológie, ochrany životného prostredia, chémie a aplikovanej analytickej chémie. 

Geneticky modifikované mikroorganizmy sú pre mnohých budúcnosťou ľudstva, a práve preto máme možnosť v študijnom programe aplikovaná biológia pracovať v laboratóriách  moderne vybavených aj na výskum tejto oblasti. V študijnom programe aplikovaná biológia získate najnovšie informácie z oblasti mikrobiológie, virológie, protistológie, mykológie, molekulárnej biológie, biológie rastlín a človeka, respektíve základov genetiky, evolučnej biológie, bioinformatiky, genomiky, ako aj proteomiky. Absolventi môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým alebo biomedicínskym zameraním, vo výskumných kolektívoch i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním.Študijný program aplikovaná informatika poskytuje študentom plne vybavené počítačové učebne. Núdza nie je ani o nové technológie v podobe virtuálnej reality, VR walk pohybovej platformy, testovacej miestnosti a mnoho iného. Vzdelávanie zabezpečuje nielen v rámci rozvrhu a predmetov, ale študenti sa môžu bezplatne zapojiť do edukačných aktivít svetového giganta CISCO ACADEMY, kde sa naučia sieťové technológie, smerovacie protokoly a mnoho iného. Okrem toho je pre študentov k dispozícii aj vzdelávanie v Oracle Academy.Biotechnológie sú odborom, ktorý v súčasnosti zažíva rozmach. Okrem vedeckých kapacít z tejto oblasti, ktoré stretneš na prednáškach, môžeš byť súčasťou viacerých výskumných projektov orientovaných do poľnohospodárskych, priemyselných, enzýmových alebo farmaceutických biotechnológií. Ak ti nie je ľahostajný osud našej planéty, môžeš sa orientovať na vývoj biorozložiteľných plastov, výskum enzýmov, ktoré dokážu rozložiť znečisťujúce látky v našom životnom prostredí, alebo sa môžeš venovať produkcii žiadaných metabolitov v rastlinách. Na FPV UCM v Trnave sa v oblasti biotechnológie deje toho veľa, ak to chceš zistiť, stačí si poslať prihlášku

Milovníci chémie sa môžu realizovať v našich expertných laboratóriách. V študijnom programe chémia a aplikovaná chémia môžete pracovať napríklad s unikátnym prístrojom v laboratóriu jadrovej magnetickej rezonancie, ktorý dokáže bleskovo analyzovať chemickú štruktúru skúmanej látky. Študenti získavajú znalosti z rôznych oblastí chémie, pričom si môžu vybrať niektorý z modulov zameraných na oblasť chémie alebo biomedicínskej chémie. Okrem ďalších profesionálnych laboratórií majú študenti možnosť absolvovať platenú letnú stáž v Ústave polymérov v Slovenskej akadémii vied. Študijný program aplikovaná analytická chémia je profesijne orientovaný študijný program, ktorého cieľom je vychovať absolventov uplatniteľných na trhu práce. Študenti absolvujú počas štúdia odbornú prax v dĺžke jedného semestra na spolupracujúcom pracovisku.

V študijnom programe ochrana a obnova životného prostredia alebo inžinierstvo životného prostredia si zase môžete vyskúšať prácu so špičkovými prístrojmi v tomto odbore, pričom cieľom je podporiť tvorivé myslenie, samostatnú prácu a inovatívny prístup pri využívaní získaných poznatkov v environmentálnych vedách, ochrane životného prostredia aj pri tvorbe nových technológií, ktoré nebudú natoľko poškodzovať životné prostredie. Zároveň ako jediná univerzita na Slovensku máme pozitrónový emisný tomograf, ktorý môžu využiť študenti aj pri svojej experimentálnej činnosti. Študenti môžu tiež spolupracovať s inštitúciami z praxe, ako napríklad Jadrová vyraďovacia spoločnosť Bratislava, BIONT, Výskumný ústav jadrovej energetiky Trnava, Výskumný ústav rastlinnej výroby NPPC Piešťany. A tiež sa môžu zapojiť do rôznych projektov ako napríklad Zachráňme spolu mokrade a absolvovať tak terénny výskum a monitoring priamo v prírode.

Akreditované študijné programy

Bakalár

 • aplikovaná analytická chémia (profesijne orientovaný študijný program) / denná forma
 • aplikovaná biológia / denná forma
 • aplikovaná informatika / denná a externá forma
 • biotechnológie / denná forma
 • chémia / denná forma
 • ochrana a obnova životného prostredia / denná forma

Magister

 • aplikovaná biológia / denná forma
 • aplikovaná chémia / denná forma
 • aplikovaná informatika / denná forma
 • biotechnológie / denná forma
 • Inžinier inžinierstvo životného prostredia / denná forma

Termín podania prihlášok je do 30. apríla 2024.

Všetky potrebné informácie o štúdiu a prijímacom konaní nájdete TU.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: PR UCM, Fakulta prírodných vied
Dátum vloženia: 5.4.2023
Dátum aktualizácie: 6.3.2024