Aktuality

Habilitačná prednáška

Dňa 5. mája 2023 o 09:30 hod. v Akademickom klube Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2 sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Ing. Libora Staněka, Ph.D. 

Dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že dňa 5. mája 2023 o 09:30 hod. v Akademickom klube Z0.2 na prízemí budovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2 sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Ing. Libora Staněka, Ph.D. vedúceho pracovníka Synlab Czech, Laboratoř molekulární diagnostiky a vedeckého pracovníka Chirurgickej kliniky 3. LF UK v Prahe.

Názov habilitačnej práce: Využití molekulární diagnostiky z histologických preparátů
a její aplikace v onkologii a chirurgických oborech.

Téma habilitačnej prednášky: Význam a přínos molekulární diagnostiky v onkologii v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.

Vložil: Kristína Kameníková
Zdroj: Fakulta prírodných vied
Dátum vloženia: 18.4.2023