Aktuality

6 spôsobov, ako na UCM zabezpečujeme rodovú rovnosť

Mimoriadne dôležitú tému férového prístupu k všetkým rodom a pohlaviam nastavujú viaceré univerzitné dokumenty, ako aj špeciálne zložená komisia pre rodovú rovnosť. Vyberáme niekoľko krokov, ktoré robia našu univerzitu vyváženú a transparentnú.

Zisťujeme, kde sú rozdiely

Dotazníkový prieskum vyše 700 respondentov a respondentiek odhalil, že ženy a muži vnímajú rozdiely v príležitostiach na kariérny postup, zapojenie do projektov, účasť na mobilite či konferenciách, ale aj finančnom ohodnotení na UCM. Aj vďaka takýmto zisteniam je jedným z našich cieľov neustále zisťovať, ako sa z hľadiska rodovej rovnosti cítia naši zamestnanci a študenti rovnako ako naše zamestnankyne a študentky. 

Zavádzame kroky proti obťažovaniu 

Skúsenosť s neželanými sexuálnymi komentármi, pozornosťou či postupmi respektíve s obťažovaním uviedlo v našom prieskume 7 % žien a 2 % opytovaných mužov. Ak ste medzi nimi, môžete kontaktovať ombudsmanku/ombudsmana pre rodovú rovnosť

Ombudsmani/ky chránia záujmy obetí

V prípade, že má študent alebo študentka problém s nevhodným správaním sa členov a členiek akademickej obce, môže sa obrátiť na ombudsmana alebo ombudsmanku pre rodovú rovnosť. Každá fakulta aj inštitút má svojho zástupcu. Ombudsmanky/ombudsmani taktiež majú možnosť upozorňovať Komisiu pre rodovú rovnosť UCM, prípadne Vedenie UCM a vedenia súčastí univerzity na porušovanie práv a žiadať o nápravu. Ombudsmani/ky sa riadia štatútom, ktorý sa momentálne pripravuje. 

Zabezpečujeme rovnaké práva pre všetkých 

UCM sa uplatňovaním rodovej rovnosti vo svojom dennom živote aj rozvojových stratégiách usiluje vytvárať dôveru, ktorá je pre udržanie univerzity ako spoločenstva slobodných, kriticky mysliacich a tvorivých ľudských bytostí zásadná. V tomto zmysle vytvára priestor, ktorý rešpektuje osobnostný rozvoj jednotlivcov bez rodovej diskriminácie. Cieľom je mobilizácia ľudského potenciálu univerzity, udržateľný rozvoj jej inovatívnej kapacity a v konečnom dôsledku aj celkovej prosperity. Viac o politike rodovej rovnosti sa dozviete po kliknutí na tento odkaz.

UCM je férová 

Viac ako 95 % opýtaných respondentov nášho prieskumu si myslí, že za posledný rok neprišli o žiadnu výhodu alebo príležitosť z dôvodu, že sú ženou alebo mužom. Akčný plán implementácie rodovej rovnosti na UCM nájdete na stránke.

Zlepšujeme sa 

Priemerné skóre hodnotenia rodovej rovnosti respondentmi a respondentkami  v prieskume je na UCM 3,9 z maximálnych 5. Vďaka našim dobre nastaveným cieľom a politike rodovej rovnosti sa snažíme toto skóre neustále zlepšovať. 

Vložil: Kristína Kameníková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 25.5.2023
Dátum aktualizácie: 11.7.2023