Aktuality

Univerzita tretieho veku na UCM v Trnave

Fakulta sociálnych vied každoročne organizuje celoživotné záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov.

Jedným z efektívnych spôsobov aktívneho vyplnenia voľného času seniorov je práve štúdium na tzv. univerzitách tretieho veku. Ide o jednu z foriem celoživotného vzdelávania a dáva seniorom nový rozmer po odchode z aktívneho pracovného života. 

Vo vyššom veku predstavuje vzdelávanie viac menej osobný záujem. Aktivity spojené s edukáciou v seniorskej etape života majú viacero významných funkcií. Edukácia neznamená len získavanie informácií a nadobúdanie nových poznatkov, ale aj nadväzovanie nových priateľstiev, pocit naplnenia, uspokojenia a sebarealizácie a v neposlednom rade podporuje zvýšenie aktivity mozgu a pamäti, takže významným spôsobom prispieva aj ku kognitívnej vitalite. 

Aktuálne sa na fakulte vzdelávajú poslucháči Univerzity tretieho veku paralelne v dvoch ročníkoch a ústrednou témou ich vzdelávania je „Bezpečnosť a sociálna ochrana seniorov“.
Prednášky sú zamerané napríklad na témy ako ochrana spotrebiteľov, kriminalita ako sociálno-patologický jav, právna ochrana seniorov v jednotlivých dokumentoch Slovenskej republiky a Európskej únie, sociálna práca so seniormi, marketing a seniori a podobne.

Harmonogram štúdia každoročne pripravuje garantka Univerzity tretieho veku, doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univerzitná profesorka, ktorá je zároveň vedúcou Katedry sociálnej práce na Fakulte sociálnych vied.

Prednášajúcimi sú členovia Katedry sociálnej práce, ale aj ďalší významní hostia.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: PhDr. Zuzana Draková, PhD.
Zdroj: Fakulta sociálnych vied
Dátum vloženia: 3.7.2023