Aktuality

Predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu – upravené znenie výzvy

UCM informuje o doplnku k podmienkam výzvy na predkladanie žiadostí projektov podporených z internej inštitucionálnej schémy Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV), vyhlásenej 13.10.2023

Pôvodná výzva TU. 

V nadväznosti na výzvu na čerpanie finančných prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy (kód výzvy 09I03-03-V05), a v zmysle nového štatútu príslušnej internej schémy UCM, budú štartovacie granty z FPPV UCM podporené v roku 2024 až vo výške 2000 Eur (doktorandstvo) resp. 3000 Eur (zamestnanectvo do 35 rokov).  

Osoby, ktoré sú oprávnené žiadať uvedenú výšku prostriedkov, zahŕňajú doktorandstvo vyšších ročníkov (>1 ročníka) v dennej forme štúdia a zamestnanectvo do 35 rokov do 5 rokov po obhajobe titulu PhD.. Pre študentov a študentky v externej forme doktorandského štúdia a v 1. ročníku doktorandského štúdia, pre výskumníkov a výskumníčky s titulom PhD. obhájeným pred viac ako 5 rokmi, ako aj všetky osoby súbežne podporované mechanizmom Plánu obnovy, je maximálna výška grantu limitovaná na 1000 Eur.

V súlade so štatútom FPPV a platnými pokynmi  je vyššia finančná podpora podmienená dostupnosťou zdrojov z Plánu obnovy, podrobným popisom plánovaných aktivít, plánovaného rozpočtu ako aj očakávaných výsledkov projektu.

Žiadosti sa podávajú na predpísanom tlačive elektronicky na adresu: miroslava.svitekova(zav.)ucm.sk a podpísané v tlačenej podobe sa odovzdávajú na Oddelení vedy a výskumu UCM, 1. posch., č. d. 116.
Konečný termín na podávanie žiadostí projektov je do 1. decembra 2023, do 12:00 hodiny. Projekty doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu.

Tlačivo žiadosti, nový schválený štatút a aktualizované pokyny sú dostupné tu:
https://www.ucm.sk/sk/fond-pre-podporu-vyskumu/

Podrobnosti o výzve mechanizmu Plánu obnovy Early stage granty nájdete na: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489792870758133760

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andej Brník, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu UCM
Dátum vloženia: 9.11.2023