Aktuality

Pozvánka na prednášku z cyklu Chcem vedieť viac: Písanie a publikovanie vedeckých prác: cesta k úspechu

Pozývame vás na prednášku prof. Romana Horvátha, Ph.D., (FSV) a prof. RNDr. Jána Kraica, PhD., (FPV) s názvom „Písanie a publikovanie vedeckých prác: cesta k úspechu“, ktorá sa uskutoční 2. februára 2024 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.

Písanie a publikovanie výsledkov práce nie je len podmienkou pre získanie titulu. Je dôležitým nástrojom pre testovanie schopnosti autorov svoje závery prezentovať a obhájiť pred kritikmi z akademickej obce. Konštruktívna kritika (aj keď nie je príjemná) nás núti dolovať zo seba a svojich výsledkov vždy trocha viac. Východiskom síce sú dobré výsledky, veľká časť úspechu však tkvie v zručnostiach, ktoré sa  dajú naučiť a postupne vylepšovať. Tento seminár ponúka pohľad do mysle šéfeditorov vedeckých časopisov, ktorí sú zároveň kritickými oponentmi pre mnohé iné publikácie. Čo váš článok diskvalifikuje už na prvý pohľad?  Čo skúsení vydavatelia a oponenti hľadajú v textoch a obrázkoch? Čo ich naštve alebo naopak, čomu sa oplatí venovať viac pozornosti a času pri príprave publikácie? Nezáleží na tom, či ste v prírodovedných alebo humanitných odboroch, tento seminár vám poskytne cenné rady a inšpiráciu, ako lepšie prezentovať svoju vedeckú prácu a zvýšiť šance na jej úspešné publikovanie.

 Link na pripojenie → TU


Prof. Roman Horváth Ph.D.,je profesorom ekonómie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a na Univerzite Karlovej v Prahe. Pôsobil ako vedúci oddelenia výskumu a poradca Bankovej  rady Českej národnej banky a ako prezident Českej spoločnosti ekonomickej. Publikoval v mnohých popredných časopisoch ako Journal of International Economics, IMF Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Economic Dynamics a World Bank Economic Review. Je šéfredaktorom Czech Journal of Economics and Finance a spolupracujúcim redaktorom Open Economies Review a Journal of Financial Stability. Pôsobil ako konzultant mnohých inštitúcií, vrátane Európskeho parlamentu (člen panelu menových expertov Európskeho parlamentu) a Svetovej banky.
Prof. RNDr. Ján Kraic, PhD., vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave odbor biochémia a neskôr získal titul PhD. v odbore molekulárna biológia. V roku 2008 habilitoval v študijnom odbore biológia.  V rovnakom odbore bol vymenovaný za profesora v roku 2015. Pôsobil ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby Piešťany, kde neskôr vykonával funkciu vedeckého  pracovníka a riaditeľa Ústavu aplikovanej genetiky a šľachtenia VÚRV Piešťany. Bol tiež riaditeľom  Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany. Od roku 2014 pôsobí ako vedecký pracovník v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Fakulte prírodných vied, pôsobí ako profesor v študijnom odbore biotechnológie a je tiež vedúcim Ústavu biológie a biotechnológie. Absolvoval mnoho študijných pobytov v zahraničí, je členom redakčnej rady významných časopisov (WoS, SCOPUS). Je autorom množstva článkov registrovaných v databázach WoS a Scopus.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 29.1.2024