Aktuality

Pozvánka na prednášku z cyklu Chcem vedieť viac: Tvorba a prezentácia vedeckého posteru

Pozývame Vás na prednášku doc. PaedDr. Juraja Mištinu, PhD. (FF) s názvom „Tvorba a prezentácia vedeckého posteru“, ktorá sa uskutoční 5. apríla 2024 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.

Vedecký poster je v konferenčnom prostredí dôležitým nástrojom na zdieľanie výskumných poznatkov, podporu komunikácie a stimuláciu interakcie medzi vedcami. Je to prostriedok, ktorý zvyšuje dostupnosť a rýchlosť šírenia nových poznatkov a prispieva k dynamike a rozmanitosti konferenčného prostredia. Predstavuje formu prezentácie výskumných výsledkov, ktorá sa často používa na akademických konferenciách a podobných udalostiach. Ide o vizuálnu prezentáciu informácií, ktorá zahŕňa grafické prvky, ako sú tabuľky, grafy, obrázky a text, slúžiace na prezentovanie hlavných zistení, metód, výsledkov a záverov výskumu. Jeho cieľom je jasne a prehľadne komunikovať podstatu výskumu a umožniť interakciu medzi autorom a publikom prostredníctvom diskusie a otázok. Prednáška poskytne ucelený pohľad na tvorbu a prezentáciu vedeckých posterov. Je zameraná na sprostredkovanie praktických návodov a užitočných tipov týkajúcich sa procesu tvorby a úspešnej prezentácie vedeckých posterov. Účastníci získajú znalosti o základných princípoch tvorby vedeckých posterov, vrátane štandardných štýlov a optimálnej štruktúry. Zameriava sa na identifikáciu kľúčových zásad dizajnu, správnej organizácie obsahu a efektívneho spôsobu vizualizácie informácií. Účastníci budú mať možnosť získať návody na vytvorenie jasného, prehľadného a atraktívneho vedeckého posteru, ktorý účinne komunikuje ich výskumné poznatky publiku. Prednáška prezentuje proces tvorby vedeckého posteru a pomôže zlepšiť schopnosť efektívne komunikovať výskumné zistenia prostredníctvom tohto formátu.

Link na pripojenie → TU


Doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD., vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 ukončil doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy a v roku 2017 habilitoval na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore cudzie jazyky a kultúry.  Od roku 2021 pracuje na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave, kde je garantom dvoch študijných programov: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a učiteľského študijného programu anglický jazyk a literatúra. Vo svojej pedagogickej praxi sa venuje výučbe odborného anglického jazyka v oblasti techniky a prírodných vied a didaktike anglického jazyka. Je tvorcom koncepcie odbornej jazykovej prípravy študentov doktorandského štúdia. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje skúmaniu vplyvu techniky a moderných digitálnych technológií na jazyk a komunikáciu. Aplikovaný výskum zameriava na využívanie a aplikáciu informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní a na tvorbu efektívnych e-learningových programov. Je autorom a spoluautorom viac ako 100 vedeckých a odborných publikácií vrátane odborných slovníkov, monografií a vysokoškolských učebníc. Jeho publikačné výstupy majú viac než 120 citačných ohlasov v zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch, z toho 68 v prestížnych databázach Web of Science a Scopus.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 2.4.2024
Dátum aktualizácie: 3.4.2024