Aktuality

Obchodná verejná súťaž - informácia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľnosti v Trnave.

Predmetom súťaže je parcela registra „C“ - parcelné číslo 5434/10 o výmere  12 m2, zastavané plochy a nádvoria nachádzajúca sa v Trnave. Bližšie informácie ako i podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete na webovom sídle univerzity v časti Verejnosť/Ponuky/Verejná obchodná súťaž/Predaj pozemku.

http://www.ucm.sk/sk/obchodna-verejna-sutaz/
Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: JUDr. Viktor Hromada
Dátum vloženia: 19.8.2014