Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Vedná oblasť: CHÉMIA
Doktorandka Katedry chémie FPV UCM RNDr. Romana Mičová (*1995) pracuje v magnetochemickom tíme v zložení: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. RNDr. Ján Titiš, PhD. a doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD. (školiteľ).
čítať viac
Pozvánka na prednášku
Pozývame Vás na prednášku Ing. Rudolfa Husoviča, PhD. (CIZ) s názvom "Mendeley - nástroj pre prácu so zoznamom referencií", ktorá sa uskutoční 24. marca 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.
čítať viac
Seminár pre doktorandov
Dňa 3. marca 2023 o 13.00 hod. UCM štartovala sériu celouniverzitných online seminárov pre doktorandky a doktorandov, ale aj iných potenciálnych záujemcov.
čítať viac
Grantová výzva Nadácie ESET
Nadácia ESET otvára aj tento rok grantovú výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu a úspešným žiadateľom rozdelí sumu 30 000 eur.
čítať viac
NextStep Science Conference 2023
Ak študuješ prírodovedné, chemické, biofyzikálne odbory, farmáciu, alebo si nadšenec biológie a nových technológii, vykroč s nami a zober príležitosť do vlastných rúk. Získaš možnosť odlíšiť sa od ostatných, nájsť najlepšie pracovné ponuky, stáže alebo rôzne aktivity, vďaka...
čítať viac
Vedec roka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 26. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR.
čítať viac
Možnosť čerpania finančných prostriedkov z Grantov EHP a Nórska
Bilaterálny fond Grantov EHP a Nórska slúži na financovanie iniciatív, ktoré podporujú spoluprácu medzi prispievateľskými štátmi (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a prijímateľkou krajinou, ktorou je aj Slovenská republika.
čítať viac
Súťaž L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede
Záujemkyne môžu svoje vedecké projekty registrovať na webstránke http://www.prezenyvovede.sk do 15.02.2023.
čítať viac
Štipendiá Národného štipendijného programu SR
Národný štipendijný program SR je program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila Program schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Štipendiá Národného štipendijného programu SR sú financov...
čítať viac
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko
Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.
čítať viac
Webinár EURAXESS „Tréningy na podporu kariérneho rozvoja doktorandov“
27. január, 9.30 – 10.30. 
Počas webinára Vám budú priblížené predovšetkým aktivity a výstupy projektu CARLiS, v rámci ktorého spojili sily SAIA, Viedenská univerzita, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied a to vďaka podpore z program...
čítať viac
UCM udelila čestný titul Doctor honoris causa profesorovi Franzovi Renzovi
Dňa 13. decembra 2022 sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, rozšírené o Vedeckú radu Fakultu prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac