Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Na našej univerzite máme dvoch nových profesorov
Prezidentka SR dnes vymenovala 36 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj dvaja, ktorí pôsobia na Fakulte masmediálnej komunikácie. 
čítať viac
Vedná oblasť: CHÉMIA
Doktorandka Katedry chémie FPV UCM RNDr. Romana Mičová (*1995) pracuje v magnetochemickom tíme v zložení: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. RNDr. Ján Titiš, PhD. a doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD. (školiteľ).
čítať viac
Pozvánka na prednášku
Pozývame Vás na prednášku Ing. Rudolfa Husoviča, PhD. (CIZ) s názvom "Mendeley - nástroj pre prácu so zoznamom referencií", ktorá sa uskutoční 24. marca 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.
čítať viac
Úvod do seminárov pre doktorandov - vedecká integrita a etika
V rámci prvej prednášky "Úvod do seminárov pre doktorandov - vedecká integrita a etika", ktorá sa uskutočnila 3. marca 2023 prostredníctvom MS Teams, prorektorka doc. Ildikó Matušíková, PhD. prezentovala kľúčové hodnoty a postoje univerzity k otázkam etiky a integrity vedy, p...
čítať viac
Grantová výzva Nadácie ESET
Nadácia ESET otvára aj tento rok grantovú výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu a úspešným žiadateľom rozdelí sumu 30 000 eur.
čítať viac
NextStep Science Conference 2023
Ak študuješ prírodovedné, chemické, biofyzikálne odbory, farmáciu, alebo si nadšenec biológie a nových technológii, vykroč s nami a zober príležitosť do vlastných rúk. Získaš možnosť odlíšiť sa od ostatných, nájsť najlepšie pracovné ponuky, stáže alebo rôzne aktivity, vďaka...
čítať viac
Vedec roka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 26. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR.
čítať viac
Možnosť čerpania finančných prostriedkov z Grantov EHP a Nórska
Bilaterálny fond Grantov EHP a Nórska slúži na financovanie iniciatív, ktoré podporujú spoluprácu medzi prispievateľskými štátmi (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a prijímateľkou krajinou, ktorou je aj Slovenská republika.
čítať viac
Súťaž L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede
Záujemkyne môžu svoje vedecké projekty registrovať na webstránke http://www.prezenyvovede.sk do 15.02.2023.
čítať viac
Štipendiá Národného štipendijného programu SR
Národný štipendijný program SR je program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila Program schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Štipendiá Národného štipendijného programu SR sú financov...
čítať viac
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko
Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.
čítať viac
Webinár EURAXESS „Tréningy na podporu kariérneho rozvoja doktorandov“
27. január, 9.30 – 10.30. 
Počas webinára Vám budú priblížené predovšetkým aktivity a výstupy projektu CARLiS, v rámci ktorého spojili sily SAIA, Viedenská univerzita, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied a to vďaka podpore z program...
čítať viac